Pracodawca, który zatrudni obywatela Ukrainy z dysfunkcją zdrowotną, może ubiegać się o dofinansowanie do jego wynagrodzenia na ogólnych zasadach dotyczących ich przyznawania.

Warunkiem jest posiadanie przez niego orzeczenia wydanego przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.
Tak wskazuje Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) w odpowiedzi dla Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON.org). Organizacja zadała kilka pytań w imieniu firm, które są zainteresowane zatrudnieniem niepełnosprawnych uchodźców, ale nie wiedzą, czy mogą pobierać dopłaty z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz czy tacy pracownicy będą mogli korzystać z tych samych jak polscy pracownicy przywilejów, zwolnień i dodatkowych uprawnień przewidzianych w ustawie z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.), takich jak np. dodatkowy urlop wypoczynkowy i przerwa w pracy, krótszy czas pracy.
BON informuje, że niepełnosprawny obywatel Ukrainy może zostać zatrudniony, a pracodawca może wnioskować o dofinansowanie do jego pensji, a także starać się o wszelkie wsparcie i pieniądze na jego zatrudnienie wynikające z polskich przepisów. Taka osoba może też korzystać z wszystkich uprawnień określonych w ustawie o rehabilitacji. Jednak, aby uchodźcy, których pobyt uznaje się za legalny na mocy przepisów ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 ze zm.), mogli z nich korzystać, muszą najpierw uzyskać polskie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Mają bowiem do nich zastosowanie takie same zasady jak do obywateli Polski – zawarte w ustawie o rehabilitacji oraz w rozporządzeniu ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 857).
BON zastrzega, że nie jest planowane opracowanie ani wdrożenie do stosowania przez zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności odrębnych przepisów regulujących ustalanie niepełnosprawności obywateli Ukrainy.
Biuro dodaje, że cudzoziemiec ubiegający się o wydanie orzeczenia powinien legitymować się stosownym dokumentem potwierdzającym legalność jego pobytu na terytorium Polski – uzyskanym na podstawie odrębnych przepisów – oraz posiadać ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo. Do wniosku musi dołączyć dokumentację medyczną, np. karty informacyjne leczenia szpitalnego, dokumentację medyczną leczenia ambulatoryjnego, wyniki dodatkowych badań diagnostycznych, psychologicznych i konsultacji specjalistycznych oraz inne dokumenty mające wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności. Wymagane jest także zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, nie wcześniej niż na 30 dni przed złożeniem wniosku. ©℗