Pracodawcy nie będą musieli uiszczać podatku od rekompensat uzyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Pozwalający na to przepis będzie miał zastosowanie do kwot otrzymanych od 10 marca br.

Takie rozwiązanie znalazło się w ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (która obecnie znajduje się w Senacie). Co do zasady ma ona poprawić przepisy Polskiego Ładu, ale znalazły się w niej również regulacje dotyczące wypłacanych przez PFRON rekompensat. O ich przyznanie mogą wnioskować pracodawcy, którym na skutek tego, że od 1 stycznia br. wzrosła kwota wolna od podatku, zmniejszyły się wpływy na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) pochodzące z zaliczek podatkowych. Jednak wśród firm pojawiły się wątpliwości, czy te pieniądze – w wysokości równej iloczynowi stanu zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników i 4 proc. najniższego wynagrodzenia – stanowią ich przychód, który podlega opodatkowaniu.
– Jest to o tyle istotna kwestia, że w przypadku, gdyby od rekompensat był odprowadzany podatek, to nie można go pokryć z rachunku ZFRON (bo przepisy ściśle określają, na co można wydać zgromadzone na nim pieniądze), tylko z konta obrotowego – mówi Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
Organizacja zapytała więc Ministerstwo Finansów, czy rekompensaty są opodatkowanym przychodem, ale nie otrzymała odpowiedzi. Natomiast nieoczekiwanie w trakcie prac nad nowelizacją Polskiego Ładu posłowie komisji finansów publicznych dodali do niej poprawki, odnoszące się właśnie do rekompensat. Pierwsza z nich przewiduje nadanie nowego brzmienia art. 14 ust. 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.). Zawiera on katalog należności, które nie są przychodem, i dodany został do niego punkt 14, wskazujący, że nie zalicza się do niego środków, o których mowa w art. 33b ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.), czyli rekompensat. Analogiczna zmiana obejmuje ustawę z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm.), w której art. 12 ust. 4 został rozszerzony o nowy punkt 30.
– Dobrze, że ta sprawa została uregulowana ustawowo. Możliwe że zachęci to większą liczbę pracodawców do składania wniosków o wypłacenie rekompensat. Niektórzy z nich wstrzymywali się z występowaniem o nie, bo nie byli pewni, czy nie będą musieli zapłacić od nich podatku – podkreśla Edyta Sieradzka.
Co istotne, nowe przepisy będą miały zastosowanie nie tylko do rekompensat, które zostaną przyznane po wejściu w życie nowelizacji ustawy o PIT, ale również do tych, które już zostały wypłacone, począwszy od 10 marca br., kiedy to zaczęły one obowiązywać.
Etap legislacyjny
Ustawa skierowana do Senatu