Prowadzę działalność gospodarczą. Na początku marca miałem wypadek przy pracy, wystąpiłem więc o wypłatę jednorazowego odszkodowania z tego tytułu. ZUS w decyzji z 15 kwietnia 2022 r. odmówił mi jednak jego wypłaty, gdyż na dzień wypadku miałem kilkumiesięczne zaległości w składkach. Uregulowałem je jednak, zanim złożyłem wniosek o świadczenie. Niestety, okazało się, że popełniłem błąd i w efekcie nadal miałem 3 zł zaległości. Czy ZUS mógł odmówić mi odszkodowania przy tak małym zadłużeniu?
Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy sięgnąć do przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym w tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (dalej: ustawa wypadkowa). W art. 6 ust. 1 ustawy ustawodawca zawarł zamknięty katalog świadczeń z tytułu wypadku przy pracy lub chorób zawodowych. Zaliczają się do niego m.in.: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne czy wreszcie jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Przy czym za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy, natomiast za długotrwały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający sześć miesięcy mogące ulec poprawie.