Zmiana ma ułatwić stosowanie ulgi związkowej. Przypomnijmy, że przepisy realizujące Polski Ład wprowadziły możliwość odliczania od dochodu składek opłacanych na rzecz związków zawodowych, w wysokości nieprzekraczającej 300 zł (w roku podatkowym). Wysokość wydatków będzie ustalana na podstawie dowodu wpłaty, z którego wynikają m.in. dane identyfikujące członka związku zawodowego i organizację, na rzecz której zapłacono składki, oraz tytuł wpłaty i kwotę przekazanych pieniędzy. Jeśli pracodawca potrąca składki z wynagrodzenia (i przelewa je związkowi), wydatki mają być ustalone na podstawie oświadczenia organizacji o wysokości składek pochodzących od podatnika.
Takie rozwiązanie krytykowały niektóre związki zawodowe. Już na etapie projektowania Polskiego Ładu wskazywały, że wpłaty na związek często są ustalone nie w stałej wysokości (np. 20 zł miesięcznie), ale jako określony procent wynagrodzenia zatrudnionych. Pracodawca potrąca je i przekazuje łącznie na konto organizacji pracowniczej, więc ta ostatnia nie wie, ile wyniosły składki indywidualnie od każdego z członków. Nie uzyska też takiej informacji od firmy, bo ta powoła się na konieczność ochrony danych osobowych zatrudnionych.