Ile zarabiają żołnierze WOT. Zarobki w 2022 roku

Zarobki żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej są zróżnicowane i zależą od stopnia wojskowego. Zarobki terytorialsów w 2022 roku składają się z kilku podstawowych elementów.
Uposażenie zasadnicze za ćwiczenia wojskowe
Reklama
Żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową rotacyjnie przysługuje za każdy dzień trwania tej służby uposażenie zasadnicze według stopnia etatowego zajmowanego stanowiska służbowego (do czasu wyznaczenia na stanowisko służbowe przysługuje uposażenie zasadnicze według posiadanego stopnia wojskowego).
Terytorialsi mogą też liczyć na dodatek za gotowość bojową.

Reklama
Ile zarabiają terytorialsi? Zarobki w 2022 roku w zależności od stopnia:
- szeregowy - 117,14 zł
- starszy szeregowy – 121,25 zł
- kapral – 133,58 zł
- starszy kapral – 135,63 zł
- plutonowy – 137,69 zł
- sierżant – 141,80 zł
- starszy sierżant – 143,85 zł
- młodszy chorąży – 147,96 zł
- chorąży – 152,07 zł
- starszy chorąży – 158,24 zł
- starszy chorąży sztabowy – 162,35 zł
- podporucznik – 172,62 zł
- porucznik – 174,68 zł
- kapitan – 184,95 zł

Dodatek za gotowość służby w WOT – ile możemy otrzymać?

Terytorialsi mogą też liczyć na dodatek za gotowość bojową. Wysokość dodatku za gotowość bojową dla żołnierza pełniącego terytorialną służbę wojskową wynosi 10 proc, najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego – czyli aktualnie 411 zł, za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym żołnierz odbył terytorialną służbę wojskową pełnioną rotacyjnie, w wymiarze co najmniej dwóch dni w danym miesiącu kalendarzowym. Wypłacany jest on w najbliższym miesiącu pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie łącznie z uposażeniem zasadniczym.

16-dniowe szkolenie WOT – jakie należy się wynagrodzenie

Szkolenie 16-dniowe, potocznie zwane szesnastką w praktyce obejmuje naukę i doskonalenie umiejętności taktycznych i strzeleckich. Pierwszego dnia ochotnicy zostają umundurowani i wyekwipowani. Jak również poddani wstępnym testom sprawnościowym. Za kazdy dzień takiego szkolenia, żołnierz WOT otrzymuje służby uposażenie zasadnicze według stopnia etatowego zajmowanego stanowiska służbowego.
Przykład: kapitan otrzyma kwotę 16 x 184,95 zł.

Wojska Obrony Terytorialnej – jak się dostać do WOT?

W pierwszej kolejności należy zgłosić się do Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwej terytorialnie dla pobytu stałego lub czasowego powyżej trzech miesięcy, a od grudnia 2018 r. wnioski o powołanie do terytorialnej służby wojskowej można również złożyć elektronicznie na platformie ePUAP(Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej).
Żołnierze w WOT przechodzą jedno z dwóch rodzajów szkoleń wstępnych. Dla kandydatów, którzy nie byli w wojsku (16-dniowe) oraz dla rezerwistów (8-dniowe), które są wstępem do zasadniczego – trzy letniego okresu szkolenia żołnierzy OT zakończonego certyfikacją.
Zasadniczy – trzyletni okres szkolenia podzielony jest na szkolenie indywidualne (pierwszy rok), specjalistyczne (drugi rok) i zgrywające (trzeci rok). W tym czasie żołnierze OT szkolą się w ramach szkoleń rotacyjnych, organizowanych najczęściej w dni wolne od pracy w wymiarze minimum dwóch dni w miesiącu. W każdym roku szkolenia żołnierz OT uczestniczy w szkoleniu zintegrowanym, prowadzonym najczęściej w warunkach poligonowych.
Szkolenie w WOT to nauka praktycznych umiejętności niezbędnych nie tylko na współczesnym polu walki, ale przydatnych też w codziennym życiu i pracy, jak np. udzielanie pierwszej pomocy czy kursy operatorów maszyn.

Żołnierze WOT 2022 a praca – obowiązki pracownika, pracodawcy, wojska

W okresie od dnia doręczenia pracownikowi karty powołania do terytorialnej służby wojskowej, a przed jej zakończeniem – pracodawca nie może zwolnić ani rozwiązać z pracownikiem umowy o pracę. Ochrona ta nie przysługuje jednak pracownikowi, jeżeli pracodawca ma podstawy by rozwiązać umowę o pracę w trybie dyscyplinarnym oraz w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy.
Każdy pracownik, powołany do pełnienia tymczasowej służby wojskowej otrzymuje (jednorazowo – przy powołaniu) od pracodawcy odprawę w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia, obliczonego według zasad określonych dla ustalania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Przyjmuje się, że odprawa w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia powinna wynosić połowę miesięcznej płacy pracownika – Terytorialsa, tzn. wynagrodzenia, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia oblicza się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia powołania. W przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy. Odprawa podlega opodatkowaniu.

Czym są Wojska Obrony Terytorialnej

Wojska Obrony Terytorialnej są piątym rodzajem Sił Zbrojnych RP obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Wojsk Specjalnych i Marynarki Wojennej.

WOT stanowią samodzielny rodzaj SZ RP, który w znaczący sposób powiększy potencjał obronny Polski. Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej jest właściwy w zakresie dowodzenia jednostkami wojskowymi i związkami organizacyjnymi tych wojsk w czasie pokoju, sytuacji kryzysowej i wojny. Nie przewiduje się przekazywania WOT w podległość MSWiA.

Zadania Wojsk Obrony Terytorialnej

Wśród zadań stawianych przed żołnierzami obrony terytorialnej znajdują się m.in.:
- Utrzymanie powszechnej gotowości do obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
- Ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych, likwidacja ich skutków, ochrona mienia, akcje poszukiwawcze oraz ratowanie lub ochrona zdrowia i życia ludzkiego, a także udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
- Współpraca z elementami systemu obronnego państwa, w tym szczególnie z wojewodami i organami samorządu terytorialnego.
- Kształtowanie w społeczeństwie postaw i wartości patriotyczno-obywatelskich.

Kto może ubiegać się o służbę w WOT - warunki

Zarobki żołnierzy WOT nie są głównym powodem zainteresowania służbą. Duże znaczenie ma również łatwiejszy sposób dostania się do służb mundurowych, niż to miałoby miejsce w przypadku zawodowej służby wojskowej. Jakie są kryteria przyjęcia do WOT? Poniżej wymieniamy podstawowe kryteria.

Kto może ubiegać się o służbę w WOT i jakie warunki muszę spełniać, aby służyć w WOT?
Zgodnie z nowelizacją ustawy o powszechnym obowiązku obrony o pełnienie służby w WOT może ubiegać się osoba, która spełnia następujące warunki:
- Posiada obywatelstwo polskie.
- Posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej.
- Posiada wiek co najmniej osiemnastu lat oraz osoba, która nie ukończyła 55 lat (szeregowi) i 63 lat (podoficerowie, oficerowie).
- Nie była karana za przestępstwo umyślne.
- Nie była przeznaczona do służby zastępczej.
- Nie pełni innego rodzaju czynnej służby wojskowej lub nie posiada nadanego przydziału kryzysowego.
- Nie jest zwolniona z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny lub w przypadku nadania przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego w formie zbiorowej listy imiennej w jednostce przeznaczonej do militaryzacji.
Posiada wykształcenie:
- co najmniej wyższe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie oficerów,
- co najmniej średnie – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie podoficerów,
- co najmniej podstawowe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie szeregowych.
O służbę w WOT mogą ubiegać się kobiety i mężczyźni.