Już ponad 18 tys. wniosków o świadczenie ratownicze wpłynęło do komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej (PSP). 17 134 z nich zostały rozpatrzone pozytywnie – wynika z danych opublikowanych przez resort spraw wewnętrznych (MSWiA).

Chodzi o dodatek emerytalny w kwocie 200 zł miesięcznie przysługujący ratownikom z określonym stażem z tytułu czynnego członkostwa w ochotniczej straży pożarnej (OSP). Zostało ono wprowadzone ustawą o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2490), która obowiązuje od nowego roku.
Żeby otrzymać dodatek, mężczyzna musi wykazać, że przez co najmniej 25 lat był czynnym członkiem OSP. Kobieta powinna udowodnić minimum 20 lat stażu. Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat. Wypłata świadczenia jest uzależniona od wieku. I tak, mężczyznom zostanie ono wypłacone po osiągnięciu 65. roku życia, a w przypadku kobiet po ukończeniu 60 lat.
Choć przepisy ustawy weszły w życie 1 stycznia 2022 r., chętni do skorzystania z nowych rozwiązań musieli poczekać na rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego (Dz.U. z 2022 r. poz. 316), które weszło w życie 9 lutego br. (z datą wsteczną od 1 stycznia).
W efekcie osoby, które przez wiele lat były członkami OSP, mogą już starać się o wspomniany dodatek do emerytury. Do tej pory zdecydowało się na to 18 058 (stan na 28 marca br.). MSWiA oszacowało, że uprawnionych do świadczenia w 2022 r. będzie 34 465. Cały czas spora grupa może zatem o nie wnioskować.
Jakich formalności powinni dopełnić? Wszystko jest proste, gdy PSP dysponuje danymi potwierdzającymi bezpośredni udział wnioskodawcy w działaniach ratowniczych. Wystarczy wówczas wypełnienie wniosku o świadczenie (jest dostępny na stronach komend powiatowych/miejskich) i przekazanie go do komendanta powiatowego (miejskiego) PSP właściwego dla siedziby jednostki OSP, do której należał strażak ochotnik.
Często jednak takich ewidencji nie ma i wówczas procedura jest nieco bardziej skomplikowana. Emerytowany strażak ochotnik musi wtedy uzyskać oświadczenia trzech świadków potwierdzających jego udział w działaniach ratowniczych. Jedna z tych osób musiała w czasie aktywności wnioskodawcy w OSP pełnić funkcje publiczne lub być zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej. W tym celu także został przygotowany specjalny formularz (również dostępny na stronach komend powiatowych/miejskich PSP). Po uzyskaniu oświadczeń świadków wnioskodawca powinien je złożyć u właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w celu ich weryfikacji i uzyskania potwierdzenia. Potem powinno pójść już łatwiej. Po uzyskaniu potwierdzenia członek OSP dołącza oryginały potwierdzonych oświadczeń do wniosku i składa dokumenty do właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) PSP. To on wydaje decyzję o przyznaniu dodatku.
Świadczenie wypłaca co miesiąc Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA.
Co ważne, osobie, która złoży wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego w terminie dziewięciu miesięcy od wejścia w życie ustawy, czyli do września, przyznaje się prawo do otrzymywania go od miesiąca wejścia w życie ustawy, czyli od stycznia (pod warunkiem, że w tym miesiącu spełniała wszystkie warunki). ©℗