Uchwała zapadła na kanwie sprawy o ustalenie podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. W skardze kasacyjnej do SN (złożonej w wyniku niekorzystnego dla ubezpieczonej rozstrzygnięcia sądu II instancji) kobieta oznaczyła wartość przedmiotu zaskarżenia na 18 tys. zł. Kryterium była wysokość świadczenia – w tym wypadku zasiłku macierzyńskiego – które otrzymywałaby w przypadku ustalenia, że podlega ubezpieczeniu.
Sąd apelacyjny zakwestionował jednak zadeklarowaną sumę. Ustalił ją na 130,62 zł (czyli sumę składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ubezpieczonej za sporny okres). Spowodowało to, że skarga stała się w tej sprawie niedopuszczalna, ponieważ wartość przedmiotu zaskarżenia okazała się niższa niż 10 tys. zł (art. 3982 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego). Z tego też powodu sąd odrzucił skargę kasacyjną.