Sprawa, na kanwie której zapadło pytanie prawne, dotyczy ubezpieczonej, której sąd II instancji oddalił apelację w sprawie o ustalenie podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. W skardze kasacyjnej do SN odwołująca oznaczyła wartość przedmiotu zaskarżenia na kwotę 18 tys. zł (według kryterium wysokości świadczenia – w tym wypadku zasiłku macierzyńskiego, które otrzymywałaby w przypadku ustalenia, że podlega ubezpieczeniu).
Sąd Apelacyjny z urzędu sprawdził zadeklarowaną sumę. W konsekwencji ustalił inną kwotę – 130,62 zł (czyli sumę składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ubezpieczonej za sporny okres, tj. od 1 marca 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r.). Ostatecznie uznał, że skarga jest w tej sprawie niedopuszczalna, ponieważ wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż 10 tys. zł (art. 3982 par. 1 k.p.c.). Z tego powodu odrzucił skargę kasacyjną.