Fakt pozostawania bez pracy nie jest równoznaczny z otrzymaniem świadczenia. Bezrobotny musi spełnić długą listę wymagań by mieć zagwarantowane pieniądze.

Definicję osoby bezrobotnej zawiera art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. z 2004r., Nr 99, poz. 1001 z zm. – dalej ustawa)

Zgodnie z art. 71 ustawy aby otrzymać zasiłek osoba bezrobotna musi wykazać, że spełniła trzy poniższe wymagania:
• zarejestrowała się w urzędzie pracy,
• podczas gdy urząd nie dysponuje pasującymi do niej propozycjami, takimi jak: staż, przygotowanie zawodowe, szkolenia, prace interwencyjne czy roboty publiczne
• dodatkowo musi udokumentować na podstawie historii zatrudnienia, że przez co najmniej 365 dni w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację wykonywała pracę, która skutkowała odprowadzaniem składek w odpowiedniej wysokości.


Do okresu uprawniającego do zasiłku zalicza się:
• zatrudnienie i osiąganie wynagrodzenia, nie niższego niż stawka minimalna. Z wyłączeniem urlopów bezpłatnych dłuższych niż 30 dni
• wykonywanie pracy w oparciu o umowę o pracę nakładczą
• świadczenie usług na podstawie: umowy agencyjnej , umowy zlecenia lub innej o świadczenia usług albo współpracowanie przy ich realizacji,
• prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy z samodzielnym opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne z tego tytułu
• wykonywanie pracy w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności
• wykonywanie pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub usług rolniczych będąc zarazem jej członkiem
• opłacanie we wskazanej wysokości składki na Fundusz Pracy w czasie zatrudnienia lub wykonywania innej pracy za granicą u tamtejszego pracodawcy
• posiadanie statutu repatrianta po powrocie z zagranicy, gdzie wykonywana była praca we wskazanym terminie
• otrzymywanie za świadczoną pracę wynagrodzenia lub dochodu, w wysokości od której istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy
• pełnienie wskazanej w przepisach służby wojskowej oraz na rzecz określonych służb np. Policji, ABW, BOR
• przebywanie na urlopie wychowawczym,
• pobieranie renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby
• czas, za który przyznane zostało odszkodowanie z tytułu: niezgodnego z przepisami rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy lub stosunku służbowego lub skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę
Sprawdź wysokość zasiłku dla bezrobotnych od 1 stycznia 2014r.

W każdym z powyższy przypadków istotne jest jakiej wysokości, były składki odprowadzane na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Dodatkowo ustawodawca przewidział możliwość otrzymania zasiłku przez osoby zwolnione z zakładów karnych i aresztów śledczych jeżeli ich historia zatrudnienia na to pozwala.

W stosunku do jednej grupy zawodowej ustawodawca przewidział krótszy termin nabycia uprawnień do świadczenia. Są to wojskowi. W ich przypadku już 240 dni w ostatnich 18 miesiącach pełnienia służby pozwala na otrzymanie zasiłku.