Rząd przedstawił projekt ustawy dotyczącej ochrony sygnalistów, czyli osób zgłaszających naruszenia prawa. Wywołuje on liczne wątpliwości. Z jakimi pułapkami trzeba się liczyć, np. w zakresie odpowiedzialności karnej za naruszenie nowych przepisów?
Jakub Bartoszewicz: Projekt przewiduje, że odpowiedzialności karnej podlega m.in. osoba, która „dokonała zgłoszenia nieprawdziwych informacji”. Taką odpowiedzialność poniesie więc zgłaszający, jeśli potwierdzony zostanie obiektywny fakt, że zgłoszona informacja była nieprawdziwa. Oczywiście przy założeniu, że nie znajdą zastosowania przewidziane w kodeksie karnym przesłanki wyłączające odpowiedzialność, np. brak winy, niepoczytalność. Samo brzmienie przepisu, który wiąże odpowiedzialność karną z faktem nieprawdziwości informacji, będzie mogło zniechęcać do dokonywania zgłoszeń. Większość zgłaszających może obawiać się bowiem, że ich wiedza nie jest kompletna, że mogą istnieć inne okoliczności, których nie są świadomi.