Zasiłek na potomka w zależności od jego wieku wynosi 77 zł, 106 zł lub 115 zł. Przysługują też do niego różne dodatki, których uzyskanie wymaga spełnienia szczególnych warunków.
Czy od listopada zmienia się wysokość pomocy?
Czytelniczka, która wspólnie z mężem wychowuje dwoje dzieci, chce złożyć wniosek o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy. Czy będzie otrzymywać wyższą pomoc niż dotychczas?
Od dwóch tygodni rodzice mogą składać wnioski o świadczenia na rozpoczynający się 1 listopada nowy okres ich wypłaty. Nie zmieni się w nim wysokość zasiłku rodzinnego, który jest podstawową formą wsparcia osób z dziećmi na utrzymaniu. Świadczenie to, tak jak dotychczas, będzie zróżnicowane w zależności od wieku i wynosić 77 zł miesięcznie na dziecko, które nie ma skończonych 5 lat, 106 zł, jeżeli jest w wieku między 5 a 18 lat, lub 115 zł, o ile ma więcej niż 18 lat, ale nie skończyło jeszcze 24. Co do zasady zasiłek przysługuje rodzicom do uzyskania przez potomka pełnoletności lub 21 lat, jeżeli uczy się w szkole. Natomiast do ukończenia 24 lat świadczenie jest wypłacane tylko wtedy, gdy dziecko kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i jednocześnie ma orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. W powyższych sytuacjach zasiłek może otrzymać też opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która się nim opiekuje i wystąpiła do sądu z wnioskiem o jego przysposobienie. Do zasiłku uprawniona jest też tzw. osoba ucząca się. Jest to osoba pełnoletnia, która się kształci i nie pozostaje na utrzymaniu rodziców, ponieważ nie żyją, albo na mocy wyroku lub ugody sądowej otrzymuje od nich alimenty. Takie dorosłe dziecko może pobierać zasiłek również w okresie nauki w szkole i szkole wyższej po skończeniu 21 lat i nie musi mieć orzeczonej dysfunkcji. Przepisy określają też przypadki, gdy zasiłek nie zostanie przyznany. Dzieje się tak, jeżeli dziecko lub osoba ucząca pozostają w związku małżeńskim, mają swojego potomka i pobierają na niego zasiłek lub gdy przebywają w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. Świadczenie nie będzie też przysługiwać, gdy członek rodziny pobiera na nie pomoc w innym kraju UE, np. gdy tam pracuje. Wreszcie osoba samotnie wychowująca dziecko otrzyma decyzję odmowną, jeśli nie ma na dziecko zasądzonych alimentów, chyba że powództwo w tej sprawie zostało oddalone, ojciec jest nieznany lub nie żyje.
Podstawa prawna
Art. 4–7 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1456 ze zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. poz. 959).
Czy rodzic otrzyma świadczenie na rehabilitację
Matka niepełnosprawnego dziecka słyszała, że jeżeli zrezygnuje z pracy, będzie mogła otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne. Czy przepisy przewidują też specjalny dodatek do zasiłku dla niej?
Kolejnym dodatkiem, o który mogą starać się rodzice i opiekunowie, jest ten związany z kształceniem i rehabilitacją niepełnosprawnego dziecka. Jest on wypłacany do momentu ukończenia przez nie 16 lat, jeżeli ma orzeczenie o niepełnosprawności, a gdy jest starsze, ale nie ma skończonych 24 lat, tylko gdy orzeczenie zalicza je do umiarkowanego lub znacznego jej stopnia. Od wieku dziecka zależy też wysokość dodatku. Wynosi on 60 zł miesięcznie, dopóki nie ma ono więcej niż 5 lat, a gdy osiągnie ten wiek, do 24. urodzin świadczenie wynosi 80 zł miesięcznie. Może się o nie ubiegać również osoba ucząca się.
Podstawa prawna
Art. 13 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1456 ze zm.).
Czy będzie pomoc dla samotnego opiekuna
Mąż pani Agnieszki zmarł i teraz ona samotnie zajmuje się siedmioletnią córką. Czy prócz zasiłku na dziecko może otrzymać dodatkową pomoc z tego tytułu?
Osoby uprawnione do zasiłku mogą też otrzymywać dodatki do niego. Obecnie jest siedem takich dodatkowych świadczeń, a uzyskanie każdego z nich jest uzależnione od spełnienia określonych warunków. Do dodatków należy m.in. wsparcie dla osób samotnie wychowujących dzieci. Przepisy określają, że za taką osobę uznawani są panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji oraz rozwiedziona, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. Ponadto na ich potomka nie zostały zasądzone alimenty od drugiego z rodziców, ponieważ nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany lub powództwo o ich ustalenie zostało przez sąd oddalone. Dodatek wynosi 170 zł miesięcznie na dziecko, ale jeżeli jest ich więcej, to można otrzymać 340 zł na wszystkie. Jeżeli dziecko (dzieci) mają orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności, kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na jedno, ale nie więcej niż o 160 zł na wszystkie dzieci.
Podstawa prawna
Art. 11a ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1456 ze zm.).
Czy są świadczenia na urlopie wychowawczym
Pani Irena wykorzystała już cały urlop macierzyński, ale chciałaby jeszcze dłużej opiekować się synem, dlatego zamierza złożyć u swojego pracodawcy wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego na cztery miesiące. Matka jest uprawniona do zasiłku na dziecko. Czy wśród dodatków jest świadczenie związane z korzystaniem z urlopu wychowawczego?
Matka, ojciec oraz opiekun prawny lub faktyczny dziecka mogą otrzymywać dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w trakcie urlopu wychowawczego. Wynosi on 400 zł miesięcznie i może być pobierany przez 24 miesiące. Okres ten ulega wydłużeniu do 36 miesięcy, jeżeli rodzic zajmuje się więcej niż jednym dzieckiem urodzonym w trakcie jednego porodu, lub do 72 miesięcy, gdy potomek ma orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym jej stopniu. Przepisy też wskazują, w jakich sytuacjach dodatek nie będzie przysługiwał. Do negatywnych przesłanek należy pozostawanie w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego przez okres krótszy niż 6 miesięcy, podjęcie lub kontynuowanie zatrudnienia (pracy zarobkowej), która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki oraz pobieranie zasiłku macierzyńskiego. Rodzic lub opiekun nie otrzyma też dodatku, jeżeli dziecko przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładu opieki zdrowotnej oraz w każdej sytuacji, gdy przestał się nim zajmować.
Podstawa prawna
Art. 10 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1456 ze zm.).
Czy będą pieniądze na wyprawkę szkolną
Czytelnik ma dwójkę dzieci w wieku 8 i 11 lat. Czy wśród świadczeń rodzinnych są takie, które pozwolą pokryć część kosztów ich edukacji?
Do zasiłku rodzinnego rodzic, opiekun prawny i faktyczny oraz osoba ucząca się mogą otrzymać dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Jest to świadczenie jednorazowe wynoszące 100 zł. Najczęściej dodatek jest wypłacany z wrześniowym zasiłkiem i obecnie otrzymują go rodzice uprawnieni do zasiłku w kończącym się właśnie okresie zasiłkowym, który rozpoczął się 1 listopada 2013 r. Jeżeli teraz nie mają prawa do zasiłku, to w razie jego przyznania na nowy okres wypłaty dodatek na wyprawkę dostaną dopiero w wrześniu 2015 r., kiedy zacznie się kolejny rok szkolny (2015/2016). Rodzice mogą też otrzymywać drugi dodatek związany z edukacją dziecka, przyznawany, gdy podejmuje ono naukę poza miejscem zamieszkania. W takich sytuacjach mogą otrzymać 90 zł miesięcznie, jeżeli dziecko mieszka w tej miejscowości, w której jest szkoła, i jest uczniem placówki ponadgimnazjalnej. Jeśli ma orzeczenie o niepełnosprawności lub znacznym jej stopniu, dodatek jest wypłacany również wtedy, gdy jest to szkoła podstawowa lub gimnazjum (to samo dotyczy osoby uczącej się). Z kolei jeżeli dziecko dojeżdża do szkoły ponadgimnazjalnej, świadczenie wynosi 50 zł miesięcznie.
Podstawa prawna
Art. 14 i 15 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1456 ze zm.).
Czy trójka dzieci zawsze uprawnia do dodatku
Rodzice mają troje dzieci. Dwoje młodszych chodzi do gimnazjum, najstarsze rozpocznie w październiku studia. Do tej pory otrzymywali na nie oprócz zasiłku również dodatek z tytułu wielodzietności. Czy będzie przysługiwał również w nadchodzącym okresie zasiłkowym?
Zgodnie z ustawową definicją rodziny wielodzietnej uważana jest za taką rodzina wychowująca troje i więcej dzieci, które są uprawnione do zasiłku. Nie wystarcza więc, gdy rodzice mają troje potomków, jeżeli nie wszystkie spełniają kryteria otrzymywania zasiłku, np. z powodu wieku lub rozpoczęcia nauki na studiach. Natomiast gdy rodzina spełnia warunki wielodzietności, dodatek w wysokości 80 zł miesięcznie jest wypłacany na trzecie i następne dzieci z prawem do zasiłku. Jeżeli więc rodzice na czwórkę potomków będą mieli przyznany zasiłek, to dodatek będzie wypłacany tylko na dwoje z nich.
Podstawa prawna
Art. 12a ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1456 ze zm.).