W naszej firmie zatrudniającej ponad 250 pracowników utworzono komisję bhp. Komisja powinna spotykać się nie rzadziej niż raz na kwartał. Dotychczas nie było to problemem, lecz rozpoczął się sezon urlopowy. W jaki sposób zapewnić prawidłowe funkcjonowanie komisji w tym okresie? Czy posiedzenie komisji uzasadnia przesunięcie urlopu wypoczynkowego albo odwołanie pracownika z urlopu?
Nie ulega wątpliwości, że im większy pracodawca, tym problematyka z zakresu bhp staje się coraz bardziej złożona. Jednym z ważnych progów zatrudnienia jest 250 pracowników. Jego przekroczenie obliguje pracodawcę do powołania komisji bezpieczeństwa i higieny pracy – jako swojego organu opiniodawczego i doradczego. Zatrudnienie każdego dodatkowego pracownika powodujące wzrost ogólnej liczby pracowników powyżej 250 rodzi konieczność powołania takiej komisji. Obowiązek ten jest niezależny od tego, w jakim wymiarze czasu pracy pracownicy są zatrudnieni.