Stanie się tak dzięki przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej projektom nowelizacji ośmiu rozporządzeń. Dotyczą one:
  • przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub w formie spółdzielni socjalnej;
  • refundacji składek na ubezpieczenia społeczne;
  • zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych;
  • zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej;
  • przyznania środków spółdzielni socjalnej na utworzenie stanowiska pracy oraz finansowanie kosztów wynagrodzenia osób niepełnosprawnych;
  • pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakład pracy chronionej z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON);
  • zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
  • refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych.
Wszystkie te rozporządzenia muszą być zgodne z zapisami odpowiednich unijnych przepisów, w tym rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 traktatu (Dz. U. L 187) oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2014 z 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis (Dz.U. L 352). W obu tych aktach prawnych określone zostało, że będą obowiązywać do 31 grudnia 2020 r., z zachowaniem dodatkowego sześciomiesięcznego okresu funkcjonowania, czyli do końca czerwca 2021 r. W efekcie pierwotnie w ośmiu wskazanych rozporządzeniach wydanych przez resort rodziny zapisany został 30 czerwca br. jako dzień, do którego będą obowiązywać.
Jednak KE zdecydowała się przedłużyć o trzy lata czas ważności dotychczasowych regulacji w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis. Ostatecznie nastąpiło to na mocy rozporządzenia Komisji (UE) 2020/972 z 2 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1407/2013 w odniesieniu do jego przedłużenia oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 651/2014 w odniesieniu do jego przedłużenia i odpowiednich dostosowań (Dz.U. UE L 215). Taka decyzja pociągnęła więc za sobą konieczność wprowadzenia odpowiednich korekt we wspomnianych ośmiu rozporządzeniach pod kątem terminu ich obowiązywania. Przy czym tym razem resort rodziny postanowił nie wskazywać konkretnej daty ich wygaśnięcia, tylko powiązać bezpośrednio z tym, jak długo będą miały zastosowanie odpowiednie unijne rozporządzenia.
Jednocześnie w żadnym z projektów nie są zawarte propozycje zmian, które odnosiłyby się do warunków uzyskiwania poszczególnych form pomocy.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektów rozporządzeń