Umowa na zastępstwo jest zawierana na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy (art. 251 § 4 pkt 1 Kodeksu pracy). Z reguły nie wiadomo, jak długo będzie trwała umowa na zastępstwo. Zawierając umowę na zastępstwo, trzeba zaznaczyć okres jej obowiązywania przez odniesienie do nieobecności zastępowanego pracownika.

Więcej na temat zmian w Kodeksie pracy przeczytasz w książce >>>>>

Umowa na zastępstwo powinna być generalnie zawarta w wymiarze czasu pracy, w jakim pracowała zastępowana osoba. Z ostrożnością należałoby podchodzić do sytuacji, gdy zastępca pracowałby w znacznie wyższym wymiarze czasu pracy niż osoba zastępowana.

Reklama
PRZYKŁAD
Nieobecna z powodu choroby pracownica jest zatrudniona na 1/2 etatu. Z osobą, która ma w jej miejsce świadczyć pracę na zastępstwo, pracodawca chce zawrzeć umowę na pełny etat. Umowa na zastępstwo ma pomóc zapełnić „lukę” powstałą w związku z czasową nieobecnością pracownicy. Skoro pracownica pracuje na 1/2 etatu, to pełnoetatowe zatrudnienie zastępcy w znaczący sposób wykracza poza jej zakres prac (ilościowy, czasowy). Przy tak dużej różnicy w wymiarach etatu powstaje ryzyko uznania, że w tym przypadku nie mamy do czynienia z umową na zastępstwo. Pracodawca powinien zatem rozważyć zawarcie umowy o pracę w innym celu niż zastępstwo.
Jeżeli pracownica jest w ciąży, umowy o pracę na zastępstwo nie przedłuża się do dnia porodu.

Nowelizacja Kodeksu pracy, która weszła w życie 22 lutego 2016 r., pozostawia możliwość zawierania umowy na czas określony w ramach zastępstwa nieobecnego pracownika w związku z jego usprawiedliwioną nieobecnością w pracy.
Jednak tego typu umowy nie podlegają ograniczeniom (dotyczącym czasu trwania i liczby) jak w przypadku typowych umów na czas określony.

Umowę na zastępstwo można rozwiązać w każdej chwili za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem oraz bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Od 22 lutego 2016 r. długość okresu wypowiedzenia umowy na zastępstwo wynosi 2 tygodnie, 1 miesiąc lub 3 miesiące, w zależności od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Została zatem zrównana z okresami wypowiedzenia właściwymi dla umowy na czas nieokreślony. Nowe przepisy nie wprowadziły bowiem odrębnych regulacji w stosunku do tego typu umowy w zakresie długości trwania okresu wypowiedzenia. Wypowiadając umowę na zastępstwo, nie trzeba wskazywać przyczyny wypowiedzenia.