Wprowadzenie dodatkowych wymogów dla rodziców zastępczych to wynik tragicznych wydarzeń, do jakich doszło w rodzinach zastępczych m.in. z Pucka, gdzie zmarła dwójka dzieci i Łęczycy. Mieszkający w tym mieście opiekunowie kilka lat znęcali się nad swoimi podopiecznymi. Obowiązkowe badania, prowadzone przez mającego odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe psychologa, mają pomóc w wychwytywaniu osób, które nie mają predyspozycji i nie powinny zajmować się dziećmi.

Wprowadza je podpisana właśnie przez prezydenta nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dzięki jej wejściu w życie skończą się też trwające od dłuższego czasu problemy finansowe zakładów opiekuńczo-leczniczych, w których przebywają dzieci pozbawione opieki rodziców biologicznych. Obecnie za ich leczenie płaci NFZ, ale nie wiadomo kto ma płacić za pozostałe koszty pobytu. Teraz ich pobyt ma finansować samorząd, z którego pochodzą.

Ponadto nowelizacja wprowadza zgłaszany przez Marka Michalaka, rzecznika praw dziecka postulat wysłuchiwania dziecka w sprawach jego dotyczących, kiedy przebywa w pieczy zastępczej lub jest kwalifikowany do adopcji. Nakłada też na samorządy obowiązek wystąpienia do sądu o uregulowanie sytuacji prawnej dziecka po 18 miesiącach pobytu w rodzinie zastępczej lub domu dziecka, jeżeli w tym czasie rodzice biologiczni nie poprawili swojego postępowania.