Centra powiadamiania ratunkowego (CPR) czekają zmiany, które muszą być wdrożone pod koniec kwietnia.
Wprowadzić je mają trzy rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji: w sprawie organizacji i sposobu funkcjonowania centrum powiadamiania ratunkowego oraz procedur obsługi zgłoszeń alarmowych, w sprawie zakresu informacji zamieszczanych w karcie oceny pracy, karcie oceny kompetencji i karcie samooceny oraz wzorów tych kart, w sprawie szkoleń pracowników centrum powiadamiania ratunkowego. Są one związane z zeszłoroczną nowelizacją ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1899), której niektóre przepisy zaczną obowiązywać 28 kwietnia br. Jej celem było wprowadzenie zmian organizacyjnych, m.in. w zakresie organizacji i funkcjonowania CPR, nadzoru nad pracą centrów i operatorów numerów alarmowych, przeprowadzania szkoleń, ścieżki rozwoju zawodowego pracowników. Projektowane rozporządzenia dotyczą przede wszystkim tych ostatnich kwestii.
Jedną z ważnych zmian, które wprowadziła wspomniana nowelizacja, była możliwość awansu dla operatorów numerów alarmowych. Ma się to przyczynić się do zmniejszenia fluktuacji kadry, co obecnie jest poważnym problemem centrów. Awans uzależniono od oceny pracy operatorów, a wszystkim pracownikom dano możliwość dokonania samooceny. I tak rozporządzanie w sprawie kart oceny i samooceny określa sposób ich przeprowadzania. Zgodnie z nim kierownik centrum będzie wybierał osoby, które będą mogły zajmować stanowiska starszego operatora, koordynatora trenera i koordynatora, na podstawie karty oceny pracy oraz sporządzonej przy udziale psychologa karty oceny kompetencji. W karcie oceny pracy będą analiza wybranych zgłoszeń pod kątem ich prawidłowej obsługi oraz informacje na temat liczby zgłoszeń, czasów ich obsługi i czasów oczekiwania na połączenie. Operator numerów alarmowych, starszy operator, koordynator i koordynator trener sporządzać będą też kartę samooceny pracy. Ich wzory dołączono do projektu.
Z kolei rozporządzenie w sprawie organizacji i sposobu funkcjonowania CPR wprowadza stanowiska, na które można awansować: starszego operatora numerów alarmowych, koordynatora i koordynatora trenera, a także określa zadania, jakie będą wykonywały osoby na poszczególnych stanowiskach (związane m.in. z nadzorem nad pracą operatorów, oceną pracy, prowadzeniem szkoleń przygotowawczych). Projekt opisuje również procedurę obsługi zgłoszeń alarmowych, w tym np. zakres informacji, jakie operator musi uzyskać od osoby zgłaszającej i przekazać służbom ratowniczym.
Natomiast projekt w sprawie szkoleń pracowników CPR określa m.in. rodzaje zajęć dydaktycznych, tryb przeprowadzania oraz sposób dokumentowania egzaminu kończącego szkolenia, wzory certyfikatu operatora numeru alarmowego, zaświadczenia z ukończenia szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego. Szkolenie i egzaminowanie operatorów realizowane będzie przez Krajowe Centrum Monitorowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego (KCM SPR) oraz centrum powiadamiania ratunkowego. Do szkoleń, w szczególności doskonalących, wykorzystywane będą narzędzia informatyczne.
Etap legislacyjny
Projekty rozporządzeń po konsultacjach