Nie tylko zatrudniany przez gminę asystent będzie zajmował się mniejszą liczbą rodzin niż dotychczas. Podobna zmiana będzie dotyczyć też koordynatora wspierającego opiekunów zastępczych.
Obecnie jedna taka osoba może się zajmować maksymalnie 30 rodzinami zastępczymi lub rodzinnymi domami dziecka. Od 1 stycznia 2015 r. będzie ich mogło być nie więcej niż 15. Taką zmianę wprowadzono podczas prac nad poselskim projektem nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, którą uchwalił Sejm. Natomiast pod opieką asystenta, który wspiera osoby zagrożone odebraniem dziecka, będzie mogło być 15 zamiast 20 rodzin.
Posłowie dodali też do ustawy przepisy nakładające na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (jest nim najczęściej powiatowe centrum pomocy rodzinie) oraz dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej obowiązek złożenia do sądu wniosku o wszczęcie z urzędu postępowania o uregulowanie sytuacji prawnej dziecka. Będzie to następowało po 18 miesiącach od jego umieszczenia w pieczy.
– Ten zapis pozwoli uniknąć sytuacji, do jakich dochodzi teraz, gdy dziecko przebywa np. przez 9 lat w opiece zastępczej, a rodzice nie interesują się jego losem – twierdzi Joanna Luberadzka-Gruca, szefowa Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.
Dodaje, że półtora roku powinno wystarczyć do oceny szans na powrót dziecka do rodziny oraz podjęcie decyzji co do jego przyszłości, tym bardziej że w tym czasie jest prowadzona praca z opiekunami biologicznymi.
Nowelizacja zakłada też wykreślenie z ustawy przepisów, które powodują, że świadczenia przekazywane rodzinom zastępczym są pomniejszane, jeżeli dziecko ma własny dochód, np. alimenty, rentę po zmarłych rodzicach.
– Wprawdzie niższe świadczenia mogą być przez opiekunów rekompensowane pieniędzmi z takiego dochodu, ale wielu z nich odkłada je po to, aby zapewnić podopiecznemu lepszy start w samodzielne życie. Dlatego mniejsze wsparcie było dla wielu z nich krzywdzące – podkreśla Joanna Luberadzka-Gruca.
Nowela wprowadza też m.in. obowiązkowe badania psychologiczne dla kandydatów i osób będących rodzicami zastępczymi oraz reguluje finansowanie pobytu dzieci z pieczy zastępczej w zakładach opiekuńczo-leczniczych.
Etap legislacyjny
Nowelizacja uchwalona przez Sejm