Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy sięgnąć do ustawy – Prawo przedsiębiorców, bo akurat ta kwestia nie została uregulowana w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.
I tak w art. 59 ust. 1 prawa przedsiębiorców postanowiono, że przedsiębiorca może wnieść sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania przez organ kontroli czynności z naruszeniem m.in. art. 48. Wymaga on uzasadnienia. Zaś z art. 48 wynika, że kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie siedmiu dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wymagane jest zawiadomienie ponowne. Gdy doszło do naruszenia tych reguł, przedsiębiorca jak najbardziej ma uzasadnione przesłanki, aby złożyć sprzeciw.