Funkcjonariusze ITD (chcą zostać objęci systemem dla mundurowych („Kolejna formacja walczy o przywileje emerytalne” DGP nr 112/2020). Wniosek w tej sprawie złożył do Trybunału Konstytucyjnego związek zawodowy ITD.
Dziś funkcjonariusze tej formacji pozostają poza systemem emerytur mundurowych i pomostowych. Tymczasem, jak sami mówią, ich zadania są w wielu obszarach podobne do tych wykonywanych przez inne służby mundurowe. Dlatego we wniosku do TK kwestionują konstytucyjność art. 1, art. 18a ust. 1, art. 18b ust. 1 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 288 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1924 ze zm.; dalej: u.e.p.).
Reklama
Skarżący uważają, że doszło do naruszenia zasady równości. Argumentują, że funkcjonariusze ITD pozostają w podobnej sytuacji jak policjanci realizujący zadania określone w art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy o policji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 360). Chodzi m.in. o ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji, w ruchu drogowym. To podobieństwo przekłada się też na ryzyko zawodowe. Kolejne analogie można odnaleźć w procesie dostępu do zawodu, obwarowanym specjalistycznymi wymaganiami, wykształceniem, odbyciem kursu i zdaniem egzaminu.
Izba niższa parlamentu – jako uczestnik postępowania przed TK – przedstawiła swoje stanowisko. Posłowie uważają, że pozostawienie funkcjonariuszy ITD poza systemem emerytur mundurowych jest zgodne z konstytucją. Przyznali, że ITD wykazuje podobieństwo do policji i Służby Celno-Skarbowej (m.in. dlatego, że inspektorzy wykonują ważne zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego), ale funkcjonariusze tej formacji nie mają kompetencji w zakresie podejmowania i prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych ukierunkowanych na wykrywanie przestępstw i ściganie ich sprawców. Te cechy, zdaniem Sejmu, powodują, że nie można ich i funkcjonariuszy Policji uznać za podmioty podobne.
Sejm wniósł też o umorzenie postępowania w zakresie obejmującym art. 13 ust. 1 u.e.p. z powodu niedopuszczalności wydania rozstrzygnięcia przez TK. Wskazał, że emerytura pomostowa jest innym rodzajowo świadczeniem niż mundurowa. Nie można automatycznie przenosić argumentów, które mają przemawiać za niekonstytucyjnością pominięcia inspektorów ITD w katalogu uprawnionych do emerytury mundurowej, na rzecz niekonstytucyjności świadczenia przejściowego i wygasającego, tj. emerytury pomostowej. Sejm wskazał, że pomostówka w założeniu miała rekompensować utratę przywilejów emerytalnych obowiązujących w stanie poprzedzającym wprowadzenie reformy emerytalnej z 1999 r. Przywilejów tych nie mogli utracić funkcjonariusze ITD, bo służba ta rozpoczęła działalność w 2002 r .