Po długim okresie niepewności osoby prowadzące firmę, które na mocy tarczy branżowej uzyskały prawo do ulgi na ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień, mogą wreszcie odetchnąć.

Posłowie na ostatnim posiedzeniu przyjęli bowiem nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która pozwoli przedsiębiorcom skorzystać z tej formy wsparcia.
Chodzi o płatników prowadzących przeważającą działalność pod kodami PKD: 59.11.Z (działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych), 59.12.Z (działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi), 59.13.Z (działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych), 59.14.Z (działalność związana z projekcją filmów), 71.11.Z (działalność w zakresie architektury), 90.03.Z (artystyczna i literacka działalność twórcza), 90.04.Z (działalność obiektów kulturalnych).
Z ulgi skorzystają także płatnicy świadczący usługi na rzecz muzeów i działający pod kodami PKD: 85.51.Z (pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych), 85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej), 85.59 (poza szkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane), 85.60.Z (działalność wspomagająca edukację).
Do tej pory było to niemożliwe. Prace nad ustawą trwały bowiem na tyle długo, że jeszcze przed jej wejściem w życie upłynął termin na wniesienie wniosków o zwolnienie ze składek za ten okres. Nowelizacja wydłużyła go do 15 marca 2021 r.
Etap legislacyjny
Ustawa skierowana do podpisu prezydenta