Kobiecie prowadzącej własną działalność gospodarczą przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego tylko w sytuacji, gdy w momencie narodzin dziecka podlega ona pod ubezpieczenie chorobowe. W przypadku przedsiębiorców jest to ubezpieczenie dobrowolne.

W przypadku kobiety prowadzącej działalność gospodarczą nie ma oczywiście mowy o prawie do urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego – urlop taki przysługuje bowiem jedynie osobom zatrudnionym (a nie samozatrudnionym). Inaczej jest jednak z prawem do zasiłku macierzyńskiego, przysługującego w okresach uznanych wedle Kodeksu Pracy jako urlopy macierzyńskie – takie prawo

Zasiłek macierzyński przysługuje matkom, które przed urodzeniem dziecka lub przyjęciem go na wychowanie opłacały ubezpieczenie chorobowe, które w przypadku przedsiębiorców jest dobrowolne. W 2014 r. maksymalna podstawa wymiaru od którego obliczana jest składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe wynosi 9365 zł miesięcznie (podstawa ta nie może przekraczać miesięcznie 250 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia przyjmowanego do ustalenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe) – a minimalna: 2247,60 zł (60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia przyjmowanego do ustalenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe). Składka na ubezpieczenie chorobowe wynosi 2,45 proc. podstawy wymiaru więc przedsiębiorca, który zdecyduje się ją opłacać musi miesięcznie odprowadzać na konto ZUS – w zależności od wysokości podstawy - od 55 do 229 złotych.