Od 1 czerwca zasiłek dla bezrobotnych przyznany po 31 grudnia 2009 r. wzrośnie do kwoty 823,60 zł dla osób pobierających go w okresie pierwszych trzech miesięcy.
W kolejnych (gdy osoba posiada prawa do zasiłku) będzie on wypłacany w wysokości 646,70 zł. Z kolei dla bezrobotnych, którzy świadczenie uzyskali do 31 grudnia 2009 r., zasiłek wzrośnie do 660,60 zł. Nowe kwoty to wynik dokonanej corocznej waloryzacji świadczeń z tytułu bezrobocia. Minister pracy ogłosił je w drodze obwieszczenia z 7 maja 2013 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych, zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” 17 maja 2013 r. na podstawie komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (M.P. poz. 391).
Każdego roku zasiłek dla bezrobotnych podlega waloryzacji od 1 czerwca o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku. Nie dokonuje się jej, gdy wspomniany współczynnik nie zmienił się lub uległ zmniejszeniu.
Zgodnie z komunikatem prezesa GUS z 15 stycznia 2013 r. wskaźnik ten w 2012 r. w stosunku do 2011 r. wyniósł 103,7 proc. Tym samym od 1 czerwca wysokość zasiłku dla bezrobotnych wzrośnie o 3,7 proc. W przypadku najwyższej kwoty zasiłku oznacza to wzrost o 29,40 zł, a w pozostałych odpowiednio o 23,10 zł i 23,60 zł.