Pani Magdalena jest matką trojaczków. – Chciałabym wiedzieć, czy przysługuje mi dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym, a jeśli tak, to czy liczba dzieci ma wpływ na jego wysokość? – pyta nasza czytelniczka.
Prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym przysługuje tylko tym, którzy są uprawnieni do pobierania zasiłku na dziecko. Osoba ubiegająca się o dodatek musi mieć prawo do urlopu wychowawczego, a ponadto nie może przekraczać kryterium dochodowego przewidzianego w prawie do zasiłku rodzinnego. Tylko ci rodzice, którzy spełniają oba warunki, mogą ubiegać się o dodatkowe pieniądze.
Aby uzyskać dodatek, należy złożyć wniosek o zasiłek rodzinny. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 539 zł, a jeśli członkiem rodziny jest dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością – 623 zł. Nawet rodzina, w której dochód na osobę przekracza kryterium dochodowe, może liczyć na zasiłek. Wówczas jednak kwota przekroczenia musi być niższa bądź równa kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu (obecnie wynosi on 77 zł), a dodatkowo zasiłek musiał danej rodzinie przysługiwać w poprzednim okresie zasiłkowym. Aby uzyskać dodatek wychowawczy, należy również być zatrudnionym nieprzerwanie przez sześć miesięcy, ale zatrudnienie nie musi być koniecznie wykonywane u jednego pracodawcy. Dodatek wychowawczy wynosi 400 zł miesięcznie i, co warto zaznaczyć, jest wartością stałą. Oznacza to, że niezależnie od liczby dzieci urodzonych podczas jednego porodu jego wysokość się nie zmienia. Zmianie może jedynie ulec okres, przez który dany rodzic bądź opiekun może dodatek otrzymywać. Okres ten nie może być dłuższy niż 24 miesiące kalendarzowe, w niektórych przypadkach może jednak ulec wydłużeniu. Jeśli sprawuje się opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu, okres ten wynosi 36 miesięcy, natomiast jeśli sprawuje się opiekę nad dzieckiem ze stwierdzoną niepełnosprawnością – 72 miesiące. W niektórych przypadkach kwota dodatku do zasiłku rodzinnego może być wyższa. Zależy to jednak wyłącznie od rady gminy. Jeśli dysponuje ona odpowiednimi środkami, może w drodze uchwały podjąć decyzję o zwiększeniu dodatku. Najczęściej na taki gest ze strony gminy mogą liczyć rodzice, którym podczas jednego porodu urodziło się więcej niż jedno dziecko bądź znajdują się w wyjątkowo ciężkiej sytuacji materialnej. Zależy to jednak wyłącznie od decyzji gminy.