Wzór wniosku, który musi złożyć, określa załącznik nr 15 do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 3 stycznia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu ubiegania się o świadczenia rodzinne (Dz.U. poz. 3), które obowiązuje od 4 stycznia. Jego wydanie było konieczne w związku z ostatnio przeprowadzonymi zmianami w systemie świadczeń na dzieci. Jedną z nich jest wprowadzenie od 2013 r. kryterium dochodowego, od którego spełnienia zależy uzyskanie becikowego.

– Do tej pory przepisy nie przewidywały jednolitego druku wniosku, a większość gmin opracowała własne formularze – mówi Marzena Szuleta, kierownik biura świadczeń rodzinnych Urzędu Miasta w Kaliszu.

Nowe rozporządzenie wskazuje też, jakie dodatkowe dokumenty muszą być dołączone do wniosku. Są to przede wszystkim te określające wysokość dochodu, wymienione w jego par. 2 ust. 2 pkt 1 (których przepisy wymagają w przypadku ubiegania się o zasiłek na dziecko). Należy do nich m.in. zaświadczenie z urzędu skarbowego, oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym lub podlegającym podatkowi ryczałtowemu oraz dokumenty związane z utratą lub uzyskaniem dochodu, jeżeli nastąpiło to po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w którym składany jest wniosek o becikowe.

Kolejna zmiana w rozporządzeniu wynika z wprowadzenia od 2013 r. specjalnego zasiłku opiekuńczego. Będzie on przysługiwał osobom, które stracą możliwość otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego z powodu zaostrzenia zasad jego przyznawania. Druk wniosku, który jest wymagany w tym przypadku, zawiera załącznik nr 17. Składający go opiekun niepełnosprawnego krewnego oprócz danych swoich oraz tej osoby musi też podać informacje dotyczące tego, kto wchodzi w skład członków obydwu rodzin (sprawującego opiekę oraz osoby jej wymagającej). Jest to konieczne, ponieważ przyznanie specjalnego zasiłku jest uzależnione od kryterium dochodowego wynoszącego 623 zł miesięcznie.

Do tego wniosku również muszą być dołączone dokumenty zawierające wysokość ewentualnych dochodów osiąganych przez osoby wchodzące w skład rodziny. Opiekunów starających się o to świadczenie będzie obowiązywał taki sam ich zestaw, jaki jest wymagany przy zasiłku rodzinnym oraz becikowym.

Zmiany zostały też wprowadzone w niektórych pozostałych załącznikach, ale mają one głównie charakter redakcyjny. Dotyczy to np. wniosku o świadczenie pielęgnacyjne, w którym treść tzw. pouczenia została dostosowana do obecnego stanu prawnego i zmian ograniczających krąg osób uprawnionych do tego wsparcia.

Etap legislacyjny

Projekt