Od 1 stycznia 2013 r. zmienią się zasady udzielania pomocy związanej z urodzeniem dziecka, czyli tzw. becikowego. Jej uzyskanie, podobnie jak zasiłku rodzinnego, będzie uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego.
Będzie ono wynosić 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie, a pod uwagę będą brane dochody osiągnięte przez jej członków w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w którym składany jest wniosek o becikowe. Wprowadzenie kryterium dochodowego będzie oznaczało dla rodziców więcej formalności związanych z ubieganiem się o to świadczenie, ponieważ do wniosku oprócz zaświadczenia potwierdzającego opiekę medyczną w trakcie ciąży trzeba będzie dołączyć też dokumenty określające wysokość osiągniętych dochodów.
Szczegółowy ich zakres oraz wzory niezbędnych formularzy będzie zawierać nowe rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej w sprawie trybu i sposobu ubiegania się o świadczenia rodzinne. Z przekazanego do konsultacji społecznych projektu wynika, że będą to te same dokumenty, które są potrzebne przy składaniu wniosku o zasiłek na dziecko.
Ponadto na początku nowe rozwiązania nie będą dotyczyć wszystkich rodziców starających się o becikowe, ale tylko tych, których dziecko urodzi się w przyszłym roku. Zgodnie z art. 2 ustawy z 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. poz. 1255) rodziców, których syn lub córka przyszli na świat w 2012 r., a z wnioskiem do gminy przyjdą dopiero po 1 stycznia przyszłego roku, będą obowiązywać dotychczasowe przepisy.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 1 stycznia 2013 r.