Rolnicy dodatkowo prowadzący działalność gospodarczą, którzy trafili do ZUS, mają problemy z uregulowaniem zaległości składkowych.
– To nie jest wina tych osób, tylko ciągle zmieniających się przepisów – denerwuje się Zygmunt Jakubczak z NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych Ziemia Radomska.
Sprawą zainteresowali się także posłowie, do których zgłaszają się rolnicy z firmami mający nadpłaty w KRUS, a zaległości w ZUS. Osoby te bowiem automatycznie zostały przeniesione z kasy do zakładu po przekroczeniu kwoty granicznej należnego podatku z tytułu prowadzenia działalności. Nie wiedząc o zamianach, w dalszym ciągu opłacali składki do systemu rolniczego, a zadłużenie w ZUS rosło.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia, że zgodnie z art. 41b ust. 10 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 50, poz. 291, z późn. zm.) nadpłacone lub nienależnie uregulowane składki podlegają z urzędu zaliczeniu na poczet zaległych lub bieżących należności. Natomiast w przypadku ich braku mogą być przekazane na poczet przyszłych składek. Zainteresowany może otrzymać ich zwrot, lecz musi złożyć w tej sprawie wniosek.
Resort zwraca także uwagę, iż nie można twierdzić, że rolnicy nie wiedzieli o przejściu do ZUS. Zgodnie bowiem z art. 36 przywołanej ustawy prezes KRUS wydaje decyzje w sprawach podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz jego ustalania. Dlatego nieuzasadniony jest zarzut, że ustanie ubezpieczenia w KRUS i objęcie nim przez ZUS następowały bez wiedzy tej grupy osób.
Rolnicy nie mogą także oczekiwać, że ZUS będzie inaczej ich traktować niż przedsiębiorców. Zgoda na zawieszenia postępowania egzekucyjnego zaległych składek tej grupy jest bowiem możliwa jedynie na ogólnych zasadach. Organ egzekucyjny zawiesi bowiem postępowanie w przypadku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek wskazanych w art. 56 par. 1 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. nr 229, poz. 1954, z późn. zm.).
Mimo że zakład jest obowiązany do egzekwowania nieopłaconych należności z tytułu składek, to w sytuacji kiedy prowadzone są negocjacje dotyczące rozłożenia zadłużenia na raty, na uzasadniony wniosek zobowiązanego może wyrazić zgodę na zawieszenie takiego postępowania. Będzie to możliwe do czasu osiągnięcia ostatecznego porozumienia.