Status bezrobotnego będzie przyznawany od dnia, w którym osoba bez zatrudnienia stawi się osobiście w urzędzie pracy albo prześle drogą elektroniczną wniosek o zarejestrowanie. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy. Trafił on do konsultacji społecznych.
Obecnie osoba zainteresowana nabywa wspomniany status dopiero po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów. Po zmianach najpierw będzie mogła zarejestrować się jako bezrobotna, a dopiero potem dostarczy dokumenty, którymi nie dysponowała w czasie rozmowy z urzędnikiem, np. świadectwa pracy albo zaświadczenie z ZUS o okresie podlegania ubezpieczeniom i podstawie, od której były płacone składki w czasie, kiedy prowadziła działalność gospodarczą.
Projekt przewiduje także, że zainteresowany będzie musiał podpisać się pod oświadczeniem o prawdziwości przekazanych danych przy rejestracji oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu bezrobotnego. Złoży to oświadczenie pod odpowiedzialnością karną określoną w art. 233 kodeksu karnego. Zgodnie z nim osoba, która, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach społecznych