Zasiłek dla bezrobotnych mogą otrzymać te osoby, które straciły pracę i zarejestrowały się w urzędzie pracy jako bezrobotne. Od 1 czerwca 2010 r. zasiłek dla bezrobotnych wynosi 742,10 zł (dotychczas 717 zł).

Zasiłki od czerwca rosną, bo zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415, z późn. zm.) są one walory- zowane o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za poprzedni rok.

Zasiłek dla bezrobotnych wrośnie od 1 czerwca 2011.

Przez pierwsze trzy miesiące bezrobotni otrzymają 742,10 zł (dotychczas 717 zł). Potem, przez kolejne trzy lub dziewięć miesięcy, będą mieli 582,70 zł zasiłku (dotychczas 563 zł). Wyższy zasiłek otrzymają także ci bezrobotni, którym przyznano go do końca ubiegłego roku. Od 1 czerwca będą pobierali 595,20 zł (dotychczas 575,00 zł).

Obecnie okres pobierania zasiłku wynosi:

1) 6 miesięcy - dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150 % przeciętnej stopy bezrobocia w kraju;

2) 12 miesięcy - dla bezrobotnych:

a) zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150 % przeciętnej stopy bezrobocia w kraju lub

b) powyżej 50 roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku, lub

c) którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego.

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia rejestracji. Jednak są sytuacje, kiedy musi upłynąć kilka miesięcy zanim bezrobotny otrzyma zasiłek. I tak otrzyma on to świadczenie po upływie:

• 90 dni, gdy w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy bezrobotny rozwiązał stosunek pracy (służbowy) za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron,

• 180 dni, jeżeli w okresie 6-ciu miesięcy poprzedzających rejestrację w urzędzie pracy spowodował rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy (służbowego) bez wypowiedzenia,

• okresu, za który bezrobotny otrzymał ekwiwalent, odprawę lub odszkodowanie.Kto może mieć status bezrobotnego

Zasiłek może otrzymać tylko ten, kto ma status bezrobotnego. Taki status może uzyskać obywatel Polski, a także cudzoziemiec posiadający zezwolenie na osiedlenie się lub status uchodźcy, który poszukuje i podejmuje zatrudnienie na terytorium Polski. Pod warunkiem, że spełnią oni wszystkie poniższe warunki. Status osoby bezrobotnej może otrzymać osoba, która:

• nie jest zatrudniona, tzn. nie wykonuje pracy na postawie stosunku pracy, stosunku służbowego,

• nie wykonuje innej pracy zarobkowej (nie wykonuje pracy lub nie świadczy usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy o dzieło, umowy zlecenie).

• jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (w przypadku osób niepełnosprawnych w połowie tego wymiaru),

• ukończyła 18 lat i nie uczy się w systemie dziennym,

• nie ukończyła: 60 lat kobieta, 65 lat mężczyzna,

• nie nabyła prawa do emerytury, renty inwalidzkiej, renty socjalnej, renty szkoleniowej lub renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia,

• nie pobiera świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego oraz zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego,

• nie pobiera zasiłku stałego na podstawie przepisów o pomocy społecznej,

• nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej lub gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych,

• nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

• nie podlega na podstawie odrębnych przepisów obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników,

• nie odbywa kary pozbawienia wolności lub nie jest tymczasowo aresztowana,

• nie uzyskuje miesięcznie (z innego tytułu niż praca) przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,

• nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego, oraz nie pobiera świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.Rejestracja w urzędzie

Jeśli osoba, która utraciła pracę spełnia wspomniane warunki, to żeby uzyskać status bezrobotnego musi się jeszcze zarejestrować w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na swoje stałe lub czasowe miejsce zameldowania. Jeśli nie ma żadnego zameldowania, zgłasza się do urzędu pracy, na którego obszarze przebywa i składa tutaj oświadczenie, że nie jest zarejestrowana w innym urzędzie pracy.

Każda osoba zgłaszająca się do rejestracji wypełnia kartę rejestracyjną na podstawie posiadanych dokumentów. Każda informacja zapisana w karcie rejestracyjnej jest sprawdzana przez pracownika urzędu z oryginałami dokumentów dostarczonymi w chwili rejestracji. Osoba rejestrująca się poświadcza własnoręcznym podpisem złożonym w obecności pracownika urzędu prawdziwość danych i oświadczeń zawartych w karcie.

Osoba rejestrująca się w urzędzie powinna mieć przy sobie następujące dokumenty:

- dowód osobisty lub inny dokument tożsamości wraz z potwierdzeniem zameldowania,

- świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (uczelni) w oryginale,

- świadectwa pracy z całego okresu zatrudnienia oraz wszystkie inne oryginały dokumentów niezbędnych do ustalenia ewentualnych uprawnień,

- numer NIP, legitymacja ubezpieczeniowa

- wymagana jest także książeczka wojskowa

Osoby, które prowadziły własną działalność gospodarczą muszą oprócz wymienionych dokumentów dostarczyć do urzędu wszystkie decyzje o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej wraz z zaświadczeniami ZUS o okresach opłacania składek na ubezpieczenia społeczne wraz ze wykazaniem podstaw ich wymiaru.

Z kolei osoby, które pracowały w niepełnym wymiarze czasu pracy (np.3/4, czy 1/2 etatu lub na umowę zlecenie) muszą dostarczyć za każdy przepracowany miesiąc zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości zarobków i o odprowadzonych składkach ZUS.

Osoby, które pobierały świadczenia ZUS (zasiłek chorobowy, zasiłek rehabilitacyjny, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego) po ustaniu zatrudnienia, muszą dostarczyć zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania tego świadczenia z podstawą wymiaru lub zaświadczenie o okresie pobierania renty. A osoby niepełnosprawne winny dostarczyć do rejestracji oprócz ww. dokumentów również orzeczenie o niepełnosprawności.

Jeśli zainteresowany nie dostarczy wymienionych dokumentów lub odmówi złożenia podpisu w karcie rejestracyjnej, to urząd nie zarejestruje go jako osoby bezrobotnej.Kto otrzyma zasiłek dla bezrobotnych

Nie każdy kto ma status bezrobotnego będzie otrzymywał zasiłek. Otrzyma go tylko ten bezrobotny, który:

• w okresie 18 miesięcy przed dniem rejestracji udokumentował co najmniej 365 dni:

- zatrudnienia lub wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę nakładczą lub świadczenia usług na podstawie umowy agencyjnej lub zlecenie z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy,

-opłacania składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub współpracy jeżeli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia,

-wykonywania pracy w okresie tymczasowego aresztowania, jeżeli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia,

-został zwolniony po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, jeśli jej okres odbywania wynosił 240 dni,

- opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego,

- był zatrudniony za granicą i przybył do Polski jako repatriant,

- był zatrudniony w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Nawet, jeśli spełni wymienione warunki to i tak nie będzie otrzymywał zasiłku, jeśli urząd pracy przedstawi mu propozycję odpowiedniej pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych.