Pracownicy, osoby prowadzące pozarolniczą działalność, współpracujące z nimi i duchowne, które ubiegają się o zasiłek chorobowy, czy macierzyński nie będą musiały (jak dotychczas) przedstawiać zaświadczeń. Wystarczy, iż wypełnią formularz oświadczenia.
Podadzą w nim np., czy złożyły wniosek o emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy albo potwierdzą pobieranie emerytury lub zasiłku dla bezrobotnych. Dziś wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące dokumentowania prawa do zasiłków z ubezpieczenia chorobowego.
– Brak konieczności przedstawiania dokumentów poświadczających prawo do zasiłku chorobowego znacznie ułatwi i przyspieszy ubieganie się o nie właścicielom firm – mówi Piotr Rogowiecki z Pracodawców RP.
Ale to niejedyna nowość przewidziana w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2012 r., poz. 444). Określa ono zasady dokumentowania prawa do zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka podczas pobytu za granicą. Dowodem do jego przyznania i wypłaty jest zaświadczenie zagranicznego zakładu leczniczego lub zagranicznego lekarza określające przewidywaną datę porodu. Oprócz tego zaświadczenia zainteresowana przedstawia skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub zagraniczny akt jego urodzenia lub ich kopię potwierdzoną przez płatnika zasiłku (dotychczas, czyli jeszcze do wczoraj wystarczył jeden z tych dokumentów, to znaczy zaświadczenie lub akt urodzenia, teraz są potrzebne obydwa).
Kolejna zmiana zawarta w rozporządzeniu dotyczy niemożności zapewnienia innego zatrudnienia w przypadku rozwiązania umowy o pracę z pracownicą w okresie ciąży z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Dotychczas jednym z dowodów było zaświadczenie powiatowego urzędu pracy o braku propozycji innego zatrudnienia. Zaświadczenia zostało zastąpione oświadczeniem zainteresowanej.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 9 maja 2012 r.