Suma składników

Podwyżki nie muszą otrzymywać wszyscy pracownicy, którzy zarabiają najniższe płace zasadnicze. Ustalając, czy zatrudniony otrzymuje co najmniej minimum ustawowe, należy bowiem sumować składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, które zostały zaliczone do wynagrodzeń osobowych przez Główny Urząd Statystyczny (art. 6 ust. 4 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu, Dz.U. nr 200, poz. 1679 z późn. zm.). Na liście GUS znajdują się m.in. wynagrodzenia zasadnicze i chorobowe, dodatki do wynagrodzenia (np. stażowe) oraz premie i nagrody.

3 tys. zł wyniesie w przyszłym roku maksymalne świadczenie szkoleniowe dla osoby zwolnionej z pracy

Płaca netto

Zgodnie z art. 6 ust. 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia nie należy jednak uwzględniać nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych oraz wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, mimo że znajdują się na liście GUS.

Pracodawców obowiązuje jedna kwota minimalnego wynagrodzenia brutto. Mimo to jej wartość netto nie będzie jednakowa dla wszystkich otrzymujących pensję na tym poziomie. Różnice wynikają z kosztów uzyskania przychodów (KUP), jakie należy zastosować w przypadku konkretnego pracownika. Ważne jest także to, czy zatrudniony złożył PIT-2. Dla przykładu w przypadku podstawowych KUP i złożenia PIT-2 osoba powinna otrzymać kwotę netto 1111,86 zł. Jeśli nie złożyłaby ona PIT-2, musi zarobić 1064,86 zł.

Zmiana płacy minimalnej będzie miała również znaczenie dla osób prowadzących firmy i korzystających z preferencyjnej podstawy wymiaru składek ZUS. Dla osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą, wynosi ona 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę (czyli 415,80 zł obecnie i 450 zł w 2012 roku).

4,5 tys. zł nie będzie mogła przekroczyć kwota refundowanych składek zatrudnionego bezrobotnego

Więcej za dyskryminację

Podwyżka najniższej pensji wpłynie również na wysokość odszkodowania, jakie mogą uzyskać od pracodawcy osoby, wobec których naruszono zasadę równego traktowania w zatrudnieniu. Rekompensata za dyskryminację nie może być niższa od płacy minimalnej, czyli 1500 zł w 2012 r.

Wyższe mogą być też odprawy, jakie otrzymują pracownicy objęci grupowym zwolnieniem (lub indywidualnym, jeżeli przyczyny rozwiązania umowy nie dotyczą pracownika). Nie mogą ona przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy. Jeżeli płaca minimalna wyniesie w przyszłym roku 1,5 tys. zł, będzie to kwota 22 500 zł (obecnie wynosi ona 20 790 zł).

Praca w nocy

Z wysokością płacy minimalnej powiązane jest też wynagrodzenie pracownika za przestój w pracy, czyli za czas niewykonywania pracy, jeżeli podwładny był gotów do jej wykonywania, ale z winy pracodawcy nie mógł jej świadczyć.

Za przestój pracownikowi przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, ale nie mniej niż 60 proc. wynagrodzenia, jeśli taki składnik pensji nie został określony przez obie strony. Nie może być ono jednak niższe od wynagrodzenia minimalnego.

Podwyżka płacy minimalnej oznacza także wzrost wysokości dodatku za pracę w porze nocnej. Zgodnie z art. 1518 kodeksu pracy za każdą godzinę pracy w takiej porze (obejmuje ona osiem godzin między godz. 21.00 a 7.00) pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnej płacy.

Dla przykładu wskażmy, o ile wyższy będzie dodatek pracownika, który będzie pracował w nocy w styczniu 2012 r. Przy obliczaniu stawki godzinowej wynikającej z minimalnej pensji należy ustawowe minimum (1500 zł) podzielić przez liczbę godzin do przepracowania w styczniu 2012 roku (168 godz. dla osoby zatrudnionej w podstawowym systemie czasu pracy, która ma wolne soboty z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy).

Otrzymaną stawkę (8,93 zł po zaokrągleniu) należy pomnożyć przez 20 proc. Stawka dodatku za godzinę pracy w porze nocnej w styczniu 2012 roku wyniesie zatem 1,79 zł.