Rząd zaakceptował projekt tzw. ustawy okołobudżetowej, m.in. zwiększono o 55 milionów dofinansowanie z budżetu państwa do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.

Rząd dokonał również zmian w przepisach. Wysokość dotacji z budżetu państwa dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie przekroczy 30 proc. wydatków Funduszu, przeznaczonych na dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Zmiana ta nie przyniesie negatywnych skutków finansowych dla PFRON, ponieważ w ostatnich latach poziom dotacji budżetowej w finansowaniu wydatków Funduszu na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych nie przekraczał poziomu 30 proc. W tym roku dotacja ta również pozostaje na poziomie roku ubiegłego (747,686 miliona złotych).

W II kwartale 2011 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wzrósł o 1 punkt procentowy w stosunku do roku 2010 (2010 rok - 21,9 proc., II kwartał 2011 - 22,8 proc.)

Rząd zwiększył również o 200 milionów środki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu z 3,235 mld w 2011 roku do 3,435 mld w 2012 roku. Utrzymano zasadę, że szkolenia, staże podyplomowe i rezydentury dla lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych również w 2012 roku będą finansowane ze środków Funduszu Pracy w niezmienionej wysokości 717,583 miliona złotych.