Przypomnijmy, że ograniczeniom płacowym podlegają m.in. menedżerowie państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną (z wyjątkiem uczelni wyższych), agencji państwowych, instytutów badawczych, funduszy celowych oraz państwowych jednostek i zakładów budżetowych (z wyjątkami).

Dotyczą one także jednoosobowych spółek utworzonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz spółek, w których udział Skarbu Państwa lub jednostki samorządowej przekracza 50 proc. kapitału zakładowego lub 50 proc. liczby akcji.

300 zł podwyżki otrzymają od lipca 2012 roku żołnierze i funkcjonariusze

Na wzrost płac nie mają też co liczyć osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe. Zgodnie z projektem ustawy okołobudżetowej kwota bazowa dla nich w 2012 r. pozostanie na poziomie z roku 2008 i wyniesie 1766,46 zł. Oznacza to, że maksymalne wynagrodzenia np. zarządzających gminami i miastami pozostaną na poziomie 12,3 tys. zł (pensje nie mogą przekroczyć siedmiokrotności wspomnianej kwoty bazowej).

Podwyżki przewidziane są jednak wobec nauczycieli. W 2012 r. mają wzrosnąć o 3,8 proc. Określona w projekcie ustawy budżetowej kwota bazowa, od której są liczone średnie płace pedagogów, wzrośnie z 2618,10 zł do 2717,60 zł.

600 tys. nauczycieli otrzyma 3,8 proc. podwyżki od września 2012 roku

Tym samym ich średnie wynagrodzenie będzie się wahało od 2,7 tys. zł do 5 tys. zł. Z przyjętej wczoraj przez rząd ustawy okołobudżetowej wynika, że samorządy do końca września 2012 r. będą miały czas na wypłacenie nauczycielom tej podwyżki. W tym czasie muszą też uwzględnić wyrównanie ich pensji od 1 września.