Jego zmiana jest konieczna, ponieważ od 1 stycznia 2012 r. FGŚP traci osobowość prawną, a zadania jego biur terenowych przejmą marszałkowie województwa i wojewódzkie urzędy pracy.

Do nowego rozporządzenia załączone są wzory zbiorczego wykazu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych (składa je np. pracodawca lub likwidator niewypłacalnej firmy), wykazu uzupełniającego oraz wniosku o wypłatę zaległej pensji, który mogą składać sami pracownicy (nie wcześniej niż po dwóch tygodniach od upływu terminów na złożenie wykazu lub wykazu uzupełniającego). Projekt określa także m.in. dodatkowe dokumenty, jakie należy złożyć wraz z wykazem lub wnioskiem. Dla przykładu do zbiorczego wykazu roszczeń pracowniczych należy dołączyć uwierzytelnioną kopię postanowienia sądu stwierdzającego jedną z przesłanek niewypłacalności pracodawcy (np. ogłoszenie upadłości). Z kolei do indywidualnego wniosku pracownika należy załączyć jego oświadczenie, że w okresie, za który nie otrzymał wynagrodzenia, nie był on np. małżonkiem pracodawcy, jego dzieckiem, rodzicem lub osobą przysposabiającą.

Marszałek województwa zawiadomi osobę uprawnioną o terminie i wysokości świadczeń zatwierdzonych do wypłaty z Funduszu i dokonuje jej przelewem na rachunek bankowy. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2012 r.