Marszałek województwa rozpatrzy wnioski pracodawców o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki na wypłatę wynagrodzenia np. pracownikom, którzy z powodu powodzi nie mogli świadczyć pracy. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ograniczył jej prowadzenie.

Wniosek o pomoc trzeba będzie złożyć wraz z trzema egzemplarzami wykazu pracowników, których pensje zostaną sfinansowane z pożyczki. Marszałek rozpatrzy go w ciągu siedmiu dni. W razie pozytywnej oceny niezwłocznie przekaże środki na rachunek pracodawcy wraz z dwoma egzemplarzami wykazu. Firma będzie musiała wypłacić wynagrodzenia pracownikom w ciągu siedmiu dni od otrzymania pomocy.

Natomiast w ciągu 30 dni od tego momentu powinna ona przekazać marszałkowi jeden egzemplarz wykazu zawierający potwierdzenie otrzymania przez pracowników wynagrodzenia. Pracodawca dołącza do niego także oświadczenie o terminach, kwotach i sposobie dokonania zapłaty należnych składek na rachunek oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z nowymi przepisami firma zwraca przekazane mu środki nie później niż do 31 grudnia roku następującego po roku wystąpienia powodzi. Zwrotu trzeba będzie dokonać na rachunek bankowy Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.