Od 1 stycznia 2012 r. minister pracy i polityki społecznej będzie mógł umorzyć należności pracodawców wobec Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub określić warunki ich zwrotu. Wniosek do resortu w tej sprawie ma kierować marszałek województwa.

Informacje, jakie powinien w nim przedstawić, są wskazane w projekcie rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku marszałka województwa o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Zgodnie z nowymi przepisami wniosek powinien zawierać m.in. opis sprawy, której dotyczy oraz wskazać wysokość dochodzonych kwot w rozbiciu na należność główną, odsetki, koszty i inne należności.

Należy w nim przedstawić także ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorcy, z której wynika, czy działania FGŚP zastosowane względem przedsiębiorcy nie będą stanowić pomocy publicznej.