Każdy pracodawca ma możliwość zawarcia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego. Jednak w przypadku gdy chce się ubiegać o zwrot ze środków Funduszu Pracy kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników, musi złożyć wniosek o zawarcie umowy o refundację jeszcze przed podpisaniem umowy o pracę z młodocianym.
1 O refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń ma prawo wystąpić do OHP pracodawca, który zamierza zatrudnić takie osoby w zawodach określonych przez samorząd województwa. Co to znaczy: zamierza? Czy pracodawca powinien w jakiś sposób potwierdzić, że przyjmie do pracy konkretne osoby, i je wskazać z imienia i nazwiska? Czy tylko wystarczy deklaracja takiego zamiaru?
2 Ile obecnie wynosi refundacja i czy pracodawca może wypłacać młodocianym wynagrodzenia wyższe niż kwoty refundowane?
3 W przypadku młodocianych, którzy dokształcają się w formach szkolnych, termin na złożenie wniosku o refundację mija 15 listopada, a wystąpić o nią może także w imieniu pracodawcy organizacja zrzeszająca pracodawców. Czy do tego jest potrzebne pełnomocnictwo albo inna forma upoważnienia?
4 Przepisy nie określają terminów wypłaty refundacji. Jak często są one możliwe – co miesiąc czy rzadziej?
5 Prawo wymaga składania przez pracodawców po pierwsze wniosku o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, a po drugie – wniosku o ich refundację. Zawarcie umowy o refundację nie stanowi zatem podstawy do wypłacenia pracodawcy przyznanego mu dofinansowania. Należy składać w tej sprawie wnioski. Jak często?
6 Umowa dotycząca refundacji obejmuje okres od dnia, w którym młodociany rozpoczyna przygotowanie zawodowe, do dnia jego zakończenia. Wyobraźmy sobie, że ono się przedłuży – młodociany nie będzie mógł go zakończyć w normalnym terminie np. z powodu długo trwającej choroby. Co to oznacza dla pracodawcy? Nie otrzyma refundacji na wypłatę wynagrodzeń dla takiej osoby?
7 Według określonego w przepisach wzoru umowy o refundację w razie nieprzestrzegania przez pracodawcę jej warunków OHP może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia oraz zobowiązać pracodawcę do zwrotu całości lub części refundowanych kwot. Czy jest to zwrot oprocentowany?
8 We wniosku o zawarcie umowy o refundację pracodawca składa deklarację, że po zakończeniu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników będzie ich nadal zatrudniać na umowę o pracę przez co najmniej 6 miesięcy. Co powinien zrobić pracodawca, jeśli przed upływem tego okresu młodociany pracownik będzie chciał odejść z pracy sam, bo np. ktoś inny zaproponuje mu angaż?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak uzyskać refundację wynagrodzeń młodocianych pracownikówW pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania