Szczegółowych zasad ochrony pracowników przed chłodem, opadami atmosferycznymi, zawiejami i zamieciami nikt nie znajdzie w kodeksie pracy. Ustawa ta w sposób ogólny wymaga od pracodawców zapewnienia osobom zatrudnionym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Szczegóły dotyczące odpowiedniego ich zabezpieczenia przed skutkami pracy w trudnych warunkach pogodowych charakterystycznych w porze zimowej wynikają z różnych ustaw i rozporządzeń odnoszących się do określonych branż.

Warunki uciążliwe

Kodeks pracy formułuje zasady ogólne, które wydają się oczywiste i logiczne. Na przykład wymaga on od pracodawców zapewnienia pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych – nieodpłatnie – odpowiednich posiłków i napoi, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Z kolei pracownicy mają obowiązek używać przydzielonych im środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem. Fakt, że regułę tę umieszczono w kodeksie pracy, powoduje, że ich naruszenie (zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika) rodzi określone konsekwencje. Jest złamaniem prawa, za co można ponieść surową karę.

Ten, kto jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kieruje pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1000 tys. zł do 30 tys. zł – stanowi kodeks. Przepis ten odnosi się nie tylko do ogólnych zasad zawartych w kodeksie, ale i do regulacji ujętych w szczegółowych rozporządzeniach dotyczących bhp.