Osoby należące do mniejszości wyznaniowych są uprawnione do zwolnień od pracy na czas niezbędny do obchodzenia swoich świąt religijnych, które nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy. Pracodawca może nakazać zatrudnionemu odpracowanie takiego zwolnienia bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w niedzielę, święto lub w godzinach nadliczbowych
Konstytucja zapewnia każdemu wolność religii, obejmującą m.in. swobodę jej wyznawania według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie. Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych. Nikt nie może być zobowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania.
W myśl art. 194 kodeksu karnego ten, kto ogranicza człowieka w przysługujących mu prawach ze względu na jego przynależność wyznaniową albo bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do dwóch lat.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Mniejszości wyznaniowe: Jak uzyskać zwolnienie z pracy na czas obchodzenia świąt religijnychW pełnej wersji artykułu:- Przepisy o równym traktowaniu w miejscu pracy- Kiedy pracownik ma prawo do odszkodowania- Dni ustawowo wolne od pracy- Uprawnienia mniejszości wyznaniowych- Status związku wyznaniowego- Połączenie i ponowny podział- Prawa pracowników prawosławnych, mariawitów, ewangelików, baptystów, zielonoświątkowców, Adwentystów Dnia Siódmego i członków gmin żydowskich