W głosowaniu udział wzięło 419 posłów. Za znowelizowaniem ustawy głosowało 415 posłów, 4 był przeciw.

Sejm odrzucił poprawkę PiS złożoną w formie tzw. wniosku mniejszości, zgodnie z którą miał być przesunięty termin przekształcenia Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w państwowy fundusz celowy. Fundusz straci po przekształceniu osobowość prawną i zostanie przeniesiony do urzędów marszałkowskich. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych FGŚP ma zmienić swój status 1 stycznia 2012 r., ale posłowie opozycji chcieli, by nastąpiło to dopiero 1 stycznia 2015 r.

Przygotowana przez rząd nowelizacja zmienia przepisy dotyczące Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zgodnie z nią pracownicy działających w Polsce firm, których upadłość ogłosi sąd w innym kraju UE, otrzymają należne świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Obecnie nie jest to możliwe (z wyjątkiem sytuacji, gdy upadłość ogłoszona zostanie w Danii).

Miesiąc na przygotowanie i złożenie zbiorczego wykazu pracowników

Zgodnie z ustawą syndyk, likwidator lub inna osoba zarządzająca majątkiem pracodawcy będzie miała miesiąc na przygotowanie i złożenie zbiorczego wykazu pracowników kierownikowi biura terenowego Funduszu. Wprowadzono przepis, na podstawie którego będzie on mógł umorzyć należności. Chodzi o sytuacje, gdy Fundusz występuje o zwrot lub prowadzi postępowanie egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych lub pracodawców, którzy w efekcie likwidacji lub ogłoszenia upadłości firmy przestali prowadzić działalność gospodarczą.

Fundusz będzie mógł ustalić warunki spłaty należności przedsiębiorcom przy założeniu, że pomoc ta nie będzie traktowana, jako pomoc publiczna w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy publicznej. Zgodnie z nowymi przepisami, Fundusz będzie mógł ustalać warunki zwrotu należności. Będzie mógł też fakultatywnie umarzać należności, gdy postępowanie egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych lub przedsiębiorców, którzy trwale zaprzestali działalności, zostało umorzone w całości z urzędu.

Wśród zmian znalazł się również zapis, na podstawie którego pracownik Funduszu może zostać oddelegowany do pracy poza siedzibą biura, co zwiąże się z przyszłorocznym przejęciem obsługi Funduszu przez marszałków województw.