Jeszcze w tym roku mogą się zmienić procedury zaspokajania zaległych pensji ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) oraz umarzania jego wierzytelności wobec pracodawców. Na wczorajszym posiedzeniu rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Nowe przepisy przewidują m.in., że wykazy roszczeń pracowniczych wobec bankrutujących firm trzeba będzie składać w ciągu miesiąca od daty niewypłacalności. Obecnie obowiązujące przepisy wskazują jedynie, że w razie niewypłacalności pracodawca lub osoba zarządzająca majątkiem firmy (np. syndyk, likwidator) w ciągu miesiąca musi sporządzić wykazy roszczeń pracowniczych.

– Nie określają natomiast terminu, w jakim wykazy te trzeba przekazać do biura terenowego FGŚP, co może wydłużać całą procedurę ubiegania się o zaległe świadczenia ze środków funduszu – mówi Michał Dobrzański, prawnik z Kancelarii Dobrzański Raczek.

Rozszerzona zostanie też grupa osób, która może się ubiegać o wypłatę zaległych świadczeń ze środków FGŚP. Prawo takie zyskają pracownicy polskiej firmy znajdującej się na terenie RP, ale której upadłość ogłosił sąd państwa członkowskiego UE.

Nowe przepisy zmienią także zasady umarzania należności pracodawców wobec FGŚP, powstałych wskutek wypłaty ze środków funduszu zaległych świadczeń ich pracownikom. FGŚP będzie mógł umorzyć takie należności w całości lub w części, gdy postępowanie egzekucyjne w stosunku do przedsiębiorców, którzy trwale zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, zostało umorzone w całości z urzędu.

– Na dogodne warunki spłaty należności wobec funduszu będą mogły liczyć także firmy, które zawarły układ w ramach postępowania upadłościowego, ale mają szanse wyjścia z trudnej sytuacji – mówi Michał Dobrzański.

Projekt nowelizacji stanowi bowiem, że po zawarciu przez dłużnika układu w ramach postępowania upadłościowego FGŚP będzie mógł zawrzeć z nim porozumienie w sprawie określenia warunków zwrotu należności. Fundusz będzie mógł wyrazić zgodę na spłatę takiej należności w ratach lub na odroczenie terminu jej zapłaty z jednoczesnym naliczeniem odsetek (jeżeli prowadziłoby to do zwrotu wierzytelności w całości).

1 miesiąc będzie miał np. syndyk na złożenie zbiorczego wykazu roszczeń pracowników