W sprawach urlopów (płatnego urlopu wypoczynkowego, dodatkowego, zdrowotnego, szkoleniowego oraz okolicznościowego) właściwy jest szef ABW lub upoważniony przez niego przełożony funkcjonariusza właściwy w sprawach osobowych.

Przełożony właściwy w sprawach osobowych na wniosek funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (dalej ABW) udziela mu urlopu wypoczynkowego, dodatkowego z tytułu osiągnięcia określonego wieku lub stażu służby, szkoleniowego, okolicznościowego. Może udzielić mu urlopu dodatkowego z tytułu pełnienia służby w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia albo gdy jest to uzasadnione szczególnymi właściwościami służby. W przypadku urlopu okolicznościowego we wniosku funkcjonariusz podaje przyczynę wystąpienia o urlop.

Funkcjonariusz ABW we wniosku o udzielenie mu urlopu wypoczynkowego, dodatkowego, szkoleniowego lub okolicznościowego powinien wskazać przewidywane miejsce pobytu lub możliwość nawiązania z nim kontaktu podczas tego urlopu.

Urlop wypoczynkowy

Urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Funkcjonariuszowi ABW przysługuje prawo do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni roboczych (art. 95 ust. 1 ustawy). Prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego funkcjonariusz nabywa z upływem 6 miesięcy służby, w wymiarze połowy urlopu przysługującego mu po roku służby (czyli 13 dni). Natomiast prawo do urlopu wypoczynkowego w pełnym wymiarze nabywa z upływem roku służby. Do urlopu tego wlicza się urlop przysługujący po upływie 6 miesięcy służby. Prawo do kolejnych urlopów funkcjonariusz nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym. Do okresu służby, od którego zależy prawo do urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia i służby, bez względu na przerwy w zatrudnieniu i służbie oraz sposób rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Funkcjonariuszowi, który nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym, urlopu tego należy udzielić w ciągu pierwszych 3 miesięcy następnego roku.

Odwołanie z urlopu

Odwołanie funkcjonariusza z urlopu wypoczynkowego lub wstrzymanie udzielenia tego urlopu w całości lub w części następuje z ważnych względów służbowych, w szczególności na podstawie polecenia przełożonego właściwego w sprawach osobowych przekazanego telefonicznie lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w jednostce organizacyjnej ABW. Przełożony właściwy w sprawach osobowych, który odwołał funkcjonariusza z urlopu wypoczynkowego, odnotowuje ten fakt na wniosku o udzielenie tego urlopu, podając przyczynę oraz datę odwołania. Podobnie przełożony postępuje w przypadku wstrzymania udzielenia urlopu.

Termin urlopu wypoczynkowego może być także przesunięty na wniosek funkcjonariusza umotywowany ważnymi względami.

Zwrot kosztów

Funkcjonariusz odwołany z urlopu wypoczynkowego z ważnych względów służbowych otrzymuje zwrot kosztów przejazdu poniesionych w związku z odwołaniem, a także zwrot innych uzasadnionych i udokumentowanych kosztów pozostających w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu. Koszty związane z pobytem w ośrodku wczasowym, sanatorium, kwaterze prywatnej, hotelu lub z innymi usługami mającymi związek z wypoczynkiem w okresie urlopu, niewykorzystane przez funkcjonariusza i członków jego rodziny, podlegają zwrotowi, o ile organizator wypoczynku lub inny podmiot świadczący usługi w tym zakresie nie zwrócił wniesionych opłat. Zwrot kosztów odbywa się zgodnie z przepisami w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania.

Urlop dodatkowy

Funkcjonariuszowi, który pełni służbę w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia albo gdy jest to uzasadnione szczególnymi właściwościami służby, może być przyznany płatny urlop dodatkowy w wymiarze do 11 dni roboczych rocznie (art. 97 ust. 1 ustawy). Funkcjonariuszowi, który osiągnął określony wiek lub staż służby, przysługuje płatny urlop dodatkowy w każdym roku kalendarzowym w wymiarze:

● 5 dni roboczych, jeżeli ukończył 40 lat lub posiada 10 lat służby;

● 8 dni roboczych, jeżeli ukończył 45 lat lub posiada 20 lat służby;

● 11 dni roboczych, jeżeli ukończył 55 lat lub posiada 25 lat służby.

Łączny wymiar urlopów dodatkowych nie może przekroczyć 11 dni roboczych rocznie.