Blisko 13 mld zł na pomoc społeczną zaplanowano w projekcie przyszłorocznego budżetu. Prawie 10 mln zł wyniesie budżet Rzecznika Praw Dziecka, o 15 proc. więcej niż w tym roku.

Na pomoc społeczną przeznaczono w projekcie przyszłorocznego budżetu 12 mld 938 mln 185 tys. zł, zaś na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 3 mld 118 mln 818 tys. zł, czyli więcej niż w zeszłym roku.

Budżet Rzecznika Praw Dziecka wzrośnie o 15,4 proc.: z 8,54 mln zł w tym roku do 9 mln 856 tys. zł. Także budżet Państwowej Inspekcji Pracy ma być większy. Wzrośnie z 274 mln 454 tys. zł w tym roku o 9 proc., czyli wyniesie w przyszłym roku 299 mln 83 tys. zł.

Na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" zaplanowano w przyszłorocznym budżecie 550 mln zł. Całkowite koszty realizacji programu w latach 2010-2013 wynoszą 3,1 mld zł. Planowane jest, że programem w przyszłym roku objętych będzie 2 mln osób.

W ramach programu gminy otrzymują pomoc na dożywianie dzieci, osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych. Środki z programu można wykorzystywać także m.in. na tworzenie lub doposażenie punktów przygotowywania lub wydawania oraz dowozu posiłków.

Na realizację "Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" zaplanowano w 2012 r. 16,4 mln zł, a całkowite koszty programu w latach 2006-2016 wynoszą 133,5 mln zł. W przyszłym roku liczba sprawców poddanych oddziaływaniom korekcyjno-edukacyjnym wynieść ma 4,8 tys. Program ma pomóc w zmniejszeniu skali przemocy w rodzinie, zapewnieniu większej ochrony i pomocy ofiarom. Program realizowany jest przy współpracy samorządu, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych.

Nadzór nad realizacją obu programów przez wojewodów sprawuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Na "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce" przeznaczono w 2012 r. 10 mln zł. Całkowite koszty realizacji programu w latach 2004-2013 wynoszą 100 mln zł. W przyszłym roku programem objętym ma być 81 proc. dzieci romskich chodzących do szkoły.

Celem programu jest doprowadzenie do pełnego uczestnictwa Romów w życiu społecznym i zniwelowanie różnic dzielących tę grupę od reszty społeczeństwa, dotyczących w szczególności taki dziedzin jak edukacja, zatrudnienie, zdrowie, higiena, warunki lokalowe. W ramach programu wypracowywane są systemowe mechanizmy umożliwiające wyrównanie szans osób należących do społeczności romskiej oraz pomoc w podtrzymaniu tożsamości i kultury Romów. Koordynatorem programu jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.