Maturzysta, który złamie prawą rękę lub zachoruje, może przystąpić do egzaminu na szczególnych warunkach. Jeśli zaś nie mógł się na niego stawić, ma prawo się starać o dopuszczenie do matury w późniejszym terminie.
Absolwenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo do dostosowania warunków i formy egzaminu do ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych. W tym celu musieli oni jednak do 7 lutego złożyć wniosek do przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, zwykle dyrektora szkoły, wraz z opinią z poradni pedagogiczno-psychologicznej. Należy jednak pamiętać, że prawo do przystąpienia do egzaminu maturalnego w warunkach i formie odpowiedniej ze względu na stan zdrowia mają również absolwenci chorzy lub czasowo niepełnosprawni. Muszą oni tylko przedstawić zaświadczenia o stanie zdrowia wydane przez lekarza. Zatem osoba, która np. złamie prawą rękę tuż przed rozpoczęciem egzaminów, może do nich przystąpić. Musi tylko złożyć wniosek wraz z zaświadczeniem od lekarza do przewodniczący zespołu egzaminacyjnego. Ponadto za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (OKE) w szczególnych przypadkach egzamin może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła (np. w domu, szpitalu). Udokumentowany wniosek w takiej sytuacji składa do dyrektora OKE przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Dla kogo dodatkowy termin matury.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Czy egzamin można zdawać wraz z nauczycielem wspomagającym
- Czy po rozdaniu arkuszy można nie wpuścić spóźnionej osoby
- Czy od odmownej decyzji dyrektora OKE można się odwołać