Senatorowie PiS zapowiedzieli podczas środowej debaty nad uchwalonym przez Sejm pakietem zdrowotnym, że będą głosowali przeciw nowelizacji ustawy o prawach pacjenta. Wycofali natomiast wniosek o odrzucenie noweli ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.

PiS zgłosił jednak do tej ustawy poprawkę przywracającą obowiązek odbywania stażu medycznego.

Likwidacja stażu lekarskiego, umożliwienie pacjentom dochodzenia odszkodowań bez sądu oraz e-recepty i e-skierowania - to główne założenia trzech rządowych ustaw zdrowotnych, nad którymi debatował Senat. Miała być także omawiana ustawa refundacyjna, która wzbudza najwięcej kontrowersji, jednak senatorowie zdecydowali, że zajmą się nią dopiero na następnym posiedzeniu.

Do tego czasu komisja ustawodawcza ma przygotować propozycję poprawki dotyczącą obowiązku przekazywania przez firmy farmaceutyczne 3 proc. zysku z refundacji. Ten zapis budzi wątpliwości m.in. prezydenta Bronisława Komorowskiego, który skierował do premiera Donalda Tuska list dot. ustawy refundacyjnej.

Wiceminister zdrowia Jakub Szulc podkreślał podczas środowej debaty, że nowela ustawy o prawach pacjenta, przyczyni się do zwiększenia liczby wniosków w sprawie odszkodowań za niewłaściwe leczenie. Wątpliwości senatorów PiS wzbudził m.in. okres, w którym można wystąpić o odszkodowanie (do trzech lat od zdarzenia). Szulc zapewniał, że jest on odpowiedni, gdyż w przypadku dłuższego czasu, trudne byłoby przeprowadzenie prawidłowego postępowania przed komisją i wydanie właściwego orzeczenia.

Wiceminister zdrowia Andrzej Włodarczyk oświadczył, że ustawa spełnia postulaty środowisk medycznych

Wiceprzewodniczący senackiej komisji zdrowia Stanisław Karczewski (PiS) złożył wniosek o odrzucenie ustawy. Ocenił, że nieodpowiednio zdefiniowano skutki niewłaściwego leczenia, określając je "zdarzeniem medycznym". W ocenie Karczewskiego, termin ten rodzi wątpliwości i jest niejasny.

Z kolei przewodniczący senackiej komisji zdrowia Władysław Sidorowicz (PO) oświadczył, że ustawa, która ma ułatwić pacjentom dochodzenie odszkodowań, jest "dyskredytowana z przyczyn politycznych". Karczewski podczas debaty wycofał natomiast swój inny wniosek, o odrzucenie noweli ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Zapowiedział, że poprze poprawkę innego senatora PiS, przywracającą obowiązek odbywania stażu medycznego. Według senatorów tego klubu, decyzja o likwidacji stażu jest zbyt pochopna.

Wiceminister zdrowia Andrzej Włodarczyk oświadczył, że ustawa spełnia postulaty środowisk medycznych. Dodał, że chodzi o zmianę systemu zdobywania specjalizacji i uproszczenie go. Włodarczyk zaznaczył także, że studia medyczne mają być bardziej praktyczne. Przypomniał, że w wielu europejskich krajach nie ma stażu lekarskiego, zastępują go zajęcia kliniczne w czasie studiów.

Wiceminister Szulc przekonywał senatorów, że dzięki ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia, pacjenci zyskają możliwość śledzenia online historii choroby, wyników badań, zapisanych recept. Podkreślił, że ustawa przyczyni się także do oszczędności Narodowego Funduszu Zdrowia. Zapewnił, że dane pacjentów będą odpowiednio chronione.

Propozycję odszkodowania ma przedstawić zakład ubezpieczeń, który zawarł umowę ze szpitalem, w którym doszło do błędu medycznego

Uchwalona przez Sejm nowela ustawy o prawach pacjenta ma umożliwić szybsze dochodzenie odszkodowania lub zadośćuczynienia za niewłaściwe leczenie, bez konieczności wstępowania na drogę sądową. Obecnie jest to możliwe tylko poprzez proces sądowy z powództwa cywilnego. Takie sprawy w sądzie trwają zwykle kilka lat. Zgodnie z ustawą uzyskanie odszkodowania lub zadośćuczynienia będzie możliwe na drodze administracyjnej - jak podkreśla resort zdrowia - w czasie w około siedmiu miesięcy.

Odszkodowania mają dotyczyć tylko szkód związanych z opieką szpitalną w Polsce. Aby szkoda mogła być zrekompensowana, wojewódzka komisja ds. orzekania o błędach medycznych musi ustalić, że nastąpił błąd osoby lub osób wykonujących zawód medyczny. Komisja nie będzie ustalać wysokości odszkodowania. W skład komisji wejdą specjaliści z dziedzin medycyny i prawa, organizacji pacjentów, Ministerstwa Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta. Orzeczenie będzie musiało być wydane w ciągu pięciu miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Propozycję odszkodowania ma przedstawić zakład ubezpieczeń, który zawarł umowę ze szpitalem, w którym doszło do błędu medycznego. Zamiast odszkodowania możliwa będzie renta. Osoby ubiegające się o odszkodowanie będą mogły uzyskać: do 300 tys. zł w przypadku śmierci pacjenta (dla spadkobiercy) i 100 tys. w przypadku uszczerbku na zdrowiu (dla pacjenta). Wysokość renty może wynieść do 3 tys. zł.

W nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty zlikwidowano Lekarski Egzamin Państwowy oraz Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy oraz staż medyczny. Jednak zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do rządowego projektu przez Sejm, studenci medycyny będą zdawać Lekarski Egzamin Końcowy, studenci stomatologii - Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy.

Na poprzednim posiedzeniu Senat wprowadził poprawki doprecyzowujące do ustawy o działalności leczniczej

Wprowadzono zmianę zakładającą, że w związku z likwidacją stażu podyplomowego, praktyka zawodowa będzie się rozpoczynała na VI roku studiów dla lekarzy oraz na V roku dla dentystów. Wprowadzony ma być również obowiązek złożenia najważniejszych egzaminów końcowych - dla kierunku lekarskiego już na V roku studiów a lekarsko-dentystycznego na IV.

Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia wprowadza możliwość umawiania się na wizyty w publicznych poradniach przez internet, monitorowanie online statusu w kolejce do lekarza lub na badanie oraz skuteczniejsze wykrywanie fałszowania recept i dokumentacji medycznej. Możliwe będą: dostęp do informacji o zrealizowanych i planowanych świadczeniach zdrowotnych oraz wymiana danych zawartych w elektronicznej dokumentacji w celu prowadzenia diagnostyki, wystawiania e-recept i e-skierowań.

Na poprzednim posiedzeniu Senat wprowadził poprawki doprecyzowujące do ustawy o działalności leczniczej. Dotyczą one funkcjonowania szpitali. Nie zakłada się obowiązkowego przekształcania lecznic w spółki, jednak zgodnie z nowymi przepisami samorządy, które nie przekształcą szpitali, będą musiały pokryć ich ujemny wynik finansowy w ciągu trzech miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego. W przypadku niewywiązania się z tego, w ciągu 12 miesięcy będą zmuszone do zmiany formy organizacyjno-prawnej szpitala (przekształcenie szpitala w spółkę kapitałową lub jednostkę budżetową). Nowe szpitale będą mogły być tworzone tylko jako spółki. W ustawie znajdują się także zapisy doprecyzowujące kwestię zatrudniania pielęgniarek na kontraktach w szpitalach.