Nauczycielka Anna S. złożyła wniosek wraz z dokumentacją do kuratora oświaty o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego. Komisja kwalifikacyjna nie udzieliła akceptacji. Kurator oświaty w decyzji odmówił więc nadania Annie S. stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

W wyniku odwołania złożonego przez zainteresowaną minister edukacji narodowej uchylił powyższe rozstrzygnięcie. Kurator oświaty ponownie powołał komisję kwalifikacyjną, która po dokonaniu oceny spełnienia przez Annę S. wymagań niezbędnych do nadania kolejnego stopnia awansu zawodowego nie udzieliła akceptacji. Kurator oświaty odmówił więc ponownie wnioskodawczyni awansu.

Od tej decyzji Anna S. złożyła odwołanie, w którym podniosła głównie zarzuty dotyczące prac komisji kwalifikacyjnej. Minister edukacji narodowej przeprowadził postępowanie nadzorcze, w wyniku którego stwierdził nieważność postępowania kwalifikacyjnego. Utrzymał jednak, po rozpatrzeniu odwołania, decyzję kuratora oświaty o nieprzyznaniu stopnia nauczyciela dyplomowanego. Od tego rozstrzygnięcia nauczycielka złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie. Ten zaskarżoną decyzję uchylił. W uzasadnieniu wskazał, że decyzja o odmowie nadania kolejnego stopnia zawodowego została wydana na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, wobec którego wcześniej ten sam organ stwierdził nieważność. Minister edukacji narodowej ponownie rozpatrując sprawę uchylił decyzję kuratora oświaty i odmówił nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Nauczycielka to rozstrzygnięcie zaskarżyła do WSA i Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). Sądy obu instancji oddaliły złożone przez Annę S. skargi.

NSA potwierdził stanowisko sądu I instancji, że nie ma możliwości badania w postępowaniu sądowym merytorycznej oceny dokonanej w postępowaniu kwalifikacyjnym. Komisja bowiem nie wydaje decyzji w trybie k. p. a. NSA nie dostrzegł także naruszeń procedury, która upoważnia uprawnione organy do skorzystania z uprawnień nadzorczych.

SYGN. AKT I OSK 789/10