Istotną rolę w procedurze administracyjnej odgrywa instytucja wyłączenia pracownika. Służy ona przede wszystkim zapewnieniu obiektywizmu i bezstronności postępowania. Jej naruszenie stanowi podstawę wznowienia postępowania
Jedną z podstawowych zasad postępowania administracyjnego jest dochodzenie do prawdy obiektywnej. W celu zapewnienia jej realizacji ustawodawca przewidział w k.p.a. nakaz wyłączenia pracownika i organu administracji państwowej od udziału w postępowaniu administracyjnym. Jeżeli bowiem ma ono zmierzać do prawidłowego wyjaśnienia i ustalenia stanu faktycznego i prawnego sprawy, niezbędne jest zapewnienie bezstronności.
Obowiązek ten wynika również z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych. Przepis ten formułuje bowiem nakaz wykonywania zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie.