Ponad 70 poprawek do nowelizacji ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki wniósł w czwartek Senat. Teraz ponownie zajmie się nimi Sejm.

Podczas czwartkowego posiedzenia senatorowie głosowali nad ok. 140 poprawkami, z czego przyjęli blisko 70. Proponowane przez senatorów zapisy dotyczą głównie zmian redakcyjnych i legislacyjnych precyzujących poszczególne przepisy ustawy. Kilka z wniesionych poprawek odnosi się do postulatów zgłaszanych przez związki zawodowe i środowiska studenckie.

Jedna z przyjętych w czwartek poprawek dotyczy ograniczeń wobec adiunktów i asystentów. Zgodnie z zapisami nowelizowanej ustawy adiunkt ze stopniem doktora będzie mógł pracować na swoim stanowisku tylko przez osiem lat. Tyle będzie miał czasu na zrobienie habilitacji. Analogiczny przepis ma dotyczyć magistrów zatrudnionych jako asystenci - albo zrobią w ciągu ośmiu lat doktorat i zyskają możliwość awansu, albo stracą stanowisko.

Senatorowie przywrócili rządowy zapis, mówiący o tym, że do tego ośmioletniego okresu wliczają się już lata przepracowane na stanowisku adiunkta lub asystenta przed wejściem w życie ustawy. Przez ten czas pracownik musi zrobić doktorat lub habilitację. Senat zmienił więc zapisy przyjęte przez Sejm, które pozwalały zachować dotychczasowe zasady zatrudnienia osobom, które już są asystentami lub adiunktami.

Reklama

Przeciwko takiemu zapisowi protestowali przedstawiciele NSZZ "Solidarność". Ich zdaniem jeśli ustawa zostanie uchwalona w takim brzmieniu, to niektórzy adiunkci mogą w październiku 2011 r. zostać postawieni przed koniecznością habilitowania się w ciągu dwóch lat.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu odrzuciła nowelizację ustawy o Polskiej Akademii Nauk

Reklama

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu podczas porannego posiedzenia odrzuciła nowelizację ustawy o Polskiej Akademii Nauk, mówiącą, że pensje pracowników PAN określi rozporządzeniem minister nauki "na zasadach określonych (...) w ustawie (...) Prawo o szkolnictwie wyższym".

Obecnie obowiązująca ustawa o PAN pozwala ustalać wysokość wynagrodzeń indywidualnie w każdym z instytutów, przez co, zdaniem związkowców, pensje naukowców zatrudnionych w PAN są niższe niż równych im stopniem naukowym wykładowców akademickich. "Nie możemy poprzeć tej poprawki, bo obniżyłaby ona wynagrodzenia w niektórych instytutach PAN" - powiedziała w czwartek minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka. Senat, zgodnie z sugestią komisji, poprawkę odrzucił.Senatorowie odnieśli się również do głosów przedstawicieli studentów, którzy wskazywali, że absolwenci studiów licencjackich tracą status studenta na kilka miesięcy zanim rozpoczną studia magisterskie. Przez to np. w wakacje pomiędzy studiami pierwszego a drugiego stopnia nie mogą korzystać z ulgowych biletów. Senatorowie przyjęli poprawkę, w myśl której "osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia zachowuje prawa studenta do dnia 31 października roku, w którym ukończyła te studia".

Senatorowie wnieśli także poprawkę dotyczącą doktorantów, zgodnie z którą będą oni mieli 51 proc. zniżki na przejazdy PKP od 1 stycznia 2012 r. Uczestnicy studiów trzeciego stopnia są obecnie jedyną grupą akademicką nie mogącą korzystać z ulg przy przejazdach koleją. Uczelnie mogą co prawda wykupywać 37 proc. zniżki dla nauczycieli akademickich, ale nie wszyscy doktoranci pełnią tę funkcję.

Senat odrzucił za to - zgłaszaną również w Sejmie propozycję - aby rektor mógł rozwiązać z nauczycielem akademickim stosunek pracy po otrzymaniu przez niego dwóch ocen negatywnych w ciągu roku. Obecne przepisy umożliwiają takie zwolnienie po uzyskaniu jednej oceny negatywnej.

Wprowadzenie opłat za drugi kierunek studiów

Do najważniejszych zapisów ustaw reformujących szkolnictwo wyższe należy m.in. wprowadzenie opłat za drugi kierunek studiów. Tylko najlepsi studenci będą zwolnieni z tej opłaty. Wprawdzie każdy student będzie mógł za darmo rozpocząć studia również na drugim kierunku, jednak po każdym roku jego wyniki w nauce będą oceniane. Bezpłatnie studia będą mogli kontynuować ci, którzy spełnią kryteria takie, jakie muszą spełnić osoby otrzymujące stypendium rektora, czyli stypendium naukowe.

Inną ze zmian, które wprowadza nowelizacja, jest ograniczenie tzw. wieloetatowości. Jeśli ustawa wejdzie w życie, wykładowcy zatrudnieni na uczelniach publicznych będą mogli pracować na etacie tylko w jednej jeszcze placówce naukowej lub akademickiej, a i na to będą musieli uzyskać zgodę rektora.