Resort pracy i polityki społecznej przygotował projekt rozporządzenia, które wprowadza nowe wzory formularzy, jakie muszą wypełniać firmy zobowiązane do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). To konieczne, bo zasady dokonywania takich wpłat zostały zmienione ustawą z 29 października o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (weszła w życie 1 stycznia 2011 r.).

Nowelizacja wprowadziła nowe rodzaje wpłat na PFRON. Będą musiały ich dokonywać np. zakłady aktywności zawodowej, jeśli niezgodnie z prawem wykorzystają środki zgormadzone na zakładowych funduszach aktywności lub nie przekażą niewykorzystanych środków na wyodrębniony rachunek bankowy tego funduszu. Dlatego będą one musiały przekazywać do PFRON wniosek o symbolu DEK-II-b.

Resort zmieni też wzory formularzy, jakie muszą wypełniać inne podmioty zobowiązane do wpłat na PFRON (w tym pracodawcy, którzy nie spełniają 6 proc. wskaźnika zatrudnienia niepełnosprawnych). Dotychczasowe wzory nie były bowiem zmieniane od 2003 roku, a w tym czasie zmieniły się m.in. przepisy dotyczące umorzenia należności z tytułu wpłat, rozłożenia ich na raty lub odroczenia terminu ich płatności. Zmienione formularze uwzględniają te zmiany.

Tak jak obecnie firmy nieosiągające wskaźnika zatrudnienia niepełnosprawnych będą musiały przekazywać do PFRON deklaracje o symbolach DEK-I-0, DEK-I-a i DEK-I-b. Zakłady pracy chronionej (ZPChr) wypełnią formularz DEK-II-a. Zlikwidowany będzie natomiast wzór o symbolu DEK-II (bo wszystkie wpłaty uiszczane przez ZPChr znajdą się we wniosku DEK-II-a). Z kolei we wzorze DEK-W trzeba będzie wykazywać wpłaty z tytułu niewydzielenia odpowiedniego miejsca pracy osobie, która w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej straciła zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku.

Rozporządzenie ministra pracy, które zmieni treść formularzy, wejdzie w życie w dniu ogłoszenia.