Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością zyskają pierwszeństwo w naborze do pracy w administracji. Tak wynika z komisyjnego projektu nowelizacji ustawy o służbie cywilnej, ustawy o pracownikach samorządowych i niektórych innych ustaw. Po pierwszym czytaniu połączone komisje sejmowe skierowały go do dalszych prac w podkomisji. Nowela ma duże szanse na uchwalenie, bo poparł ją m.in. rząd i szef służby cywilnej.

– To ważna inicjatywa, bo dzięki niej wreszcie może zwiększyć się zatrudnienie osób niepełnosprawnych w administracji publicznej – tłumaczył Jarosław Duda, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.

Nowe przepisy przewidują, że jeśli wśród pięciu najlepszych kandydatów na urzędnika znajdzie się osoba niepełnosprawna, będzie miała pierwszeństwo w zatrudnieniu. Prawo takie będzie jej przysługiwało, jeśli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie jest niższy niż 6 proc. (w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze). Jednocześnie wymagania, jakie będzie musiał spełnić kandydat do pracy w służbie cywilnej lub administracji samorządowej, będą podzielone na te niezbędne do pracy na wskazanym stanowisku oraz dodatkowe (konieczne do poprawnego wypełniania obowiązków). W pierwszej piątce kandydatów znajdą się te osoby, które obowiązkowo spełniają wymagania niezbędne i w jak największym stopniu wymogi dodatkowe. Ogłoszenie o naborze będzie zawierać informację o czynnikach utrudniających pracę na danym stanowisku (lub o braku takich czynników).

– Zmiany są konieczne, bo obecnie wiele instytucji publicznych woli płacić kary na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, niż przyjmować do pracy osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności – mówi Marek Plura, poseł klubu PO.

Na przykład ustawowy, 6-proc. wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych, w marcu 2010 r. spełniał tylko jeden z 16 urzędów wojewódzkich (lubuski), a nie spełnia go żaden urząd marszałkowski. Tylko Ministerstwo Finansów z tego powodu musi przekazywać rocznie do PFRON około 1,5 mln zł.

Nowe przepisy będą dotyczyć rekrutacji do służby cywilnej, pracowników samorządowych i urzędów państwowych.