Koszty przeprowadzania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych ponosi pracodawca. Dodatkowo firma opłaca też inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy.
Przełożony chce przenieść pracownika do innego działu. Możliwe, że będzie musiał on wykonywać pracę w uciążliwych warunkach (np. w pomieszczeniu bez okien, przy stałym, sztucznym oświetleniu). Pracodawca powinien skierować go na wstępne badania lekarskie.
Firma nie może dopuścić do pracy osoby, która nie ma ważnych badań lekarskich. Wstępnym badaniom podlegają osoby przyjmowane do pracy oraz podwładni przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe. Nie trzeba jednak ich przeprowadzać, jeśli firma zawiera z podwładnym kolejną umowę o pracę bezpośrednio po rozwiązaniu poprzedniej, a praca ma być wykonywana na tym samym stanowisku.

Firma płaci za badania

Pracownik podlega też okresowym badaniom lekarskim. W zależności od stopnia zagrożenia zdrowia należy je przeprowadzać w odstępie od jednego roku do czterech lat.
Dodatkowo pracodawca zatrudniający podwładnych w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających jest obowiązany zapewnić im okresowe badania lekarskie także:
● po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami
● po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zainteresowana osoba zgłosi wniosek o objęcie takimi badaniami.
Natomiast w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni spowodowanej chorobą pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.
Koszty przeprowadzania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych ponosi pracodawca. Dodatkowo firma opłaca też inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy. Dla przykładu powinien on opłacić koszty wczesnej diagnostyki zmian chorobowych u podwładnych zagrożonych chorobą zawodową lub koszty monitorowania stanu zdrowia pracowników, którzy wykonują pracę w warunkach przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych.

Badania można powtórzyć

Obowiązkiem pracodawcy jest także właściwe sporządzenie skierowania na badanie profilaktyczne. Powinno ono określać:
● rodzaj badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane (np. wstępne, okresowe),
● stanowisko pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona (w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników przenoszonych na inne stanowiska pracy),
● stanowisko pracy, na którym podwładny jest zatrudniony (w przypadku pracowników).
Skierowanie musi też zawierać informacje o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych w miejscu pracy oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych (wykonanych na stanowiskach pracy).
Pracodawcy przysługują także uprawnienia związane z przeprowadzeniem badań profilaktycznych. Jeśli nie godzi się on z treścią wydanego zaświadczenia lekarskiego, w ciągu siedmiu dni od jego wydania może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania (za pośrednictwem lekarza, który wydał to zaświadczenie).
Ponowne badanie przeprowadza się w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy właściwym ze względu na miejsce świadczenia pracy lub siedzibę jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony pracownik, a jeżeli kwestionowane zaświadczenie zostało wydane przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy – w najbliższej jednostce medycyny pracy. Powinno być przeprowadzone w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Ustalone na jego podstawie orzeczenie lekarskie jest ostateczne.
PRZYKŁAD
Do przeprowadzenia badania lekarz musi mieć informacje od pracodawcy
Lekarz wydaje zaświadczenie lekarskie na podstawie wyników przeprowadzonego badania lekarskiego oraz oceny zagrożeń dla zdrowia i życia pracownika, występujących na danym stanowisku pracy. Dlatego pracodawca powinien przekazywać mu informację o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych (w tym również o aktualnych wynikach badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących na stanowiskach pracy). Wskazane jest także, aby lekarz uzupełnił informacje pracodawcy o spostrzeżenia z przeprowadzonych wizytacji stanowisk pracy.